Liigu sisu juurde

Kokku on igas teemarühmas üheksa inimest. Avaliku arutelu koosolek toimus

Varvi muutmise strateegia

Ebatõenäolised nõuded Eelarvestrateegia koostamise ettevalmistamine Tallinna linna eelarvestrateegia on aluseks linna eelarve eelnõu koostamisel. Varvi muutmise strateegia eelarvestrateegia kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks järgmisel ja sellele järgneval vähemalt kahel eelarveaastal.

Eelarvestrateegia protsess algatatakse Tallinna linnas linnavalitsuse poolt linnapea käskkirjaga. Nimetatud linnapea käskkirja alusel edastab Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakond linna ametiasutustele välja kirja strateegia koostamiseks vajalike juhiste ja vormidega.

Ametiasutused koostavad lähtuvalt linna arengukavast ja valdkondlikest arengukavadest ameti ja tema haldusala eelarve strateegia arvestades hallatavate asutuste ettepanekutega tulude, kulude ning kavandatavate tegevuste osas.

Registriandmete muutmine

Tallinna linna ametiasutused esitavad ameti ja tema haldusala eelarve strateegia linnakantselei finantsteenistuse poolt koostatud vormidel ning tähtajal. Linnakantselei finantsteenistus koondab ametiasutuste poolt esitatud eelarvestrateegiad ühtseks dokumendiks ning esitab selle linnavalitsusele.

Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarvestrateegia saadetakse linnavolikokku, kus see kinnitatakse linnavolikogu määrusega. Eelarvestrateegia koostamise aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §37 ning Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra §6.

Nordica endine juht: Eesti lennunduse peamisi vigu on sage strateegia muutmine

Piirsummad Eelarvestrateegiaga kinnitatud summade alusel edastatakse linnapea käskkirjaga linna ametiasutustele haldusala piirsummad eelarve kava koostamiseks.

Piirsummad esitatakse tegevuskulude s. Ametiasutuste haldusala eelarve koostamise korra, tingimused, linnakantselei finantsteenistusele esitamise tähtajad ja projektivormid kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus korraldusega.

Muutmise avalik väljapanek toimus Menetlusteave Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides.

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Nimetatud korra punkti 4.

Varvi muutmise strateegia

Nimetatud põhimõtete alusel ning tulenevalt linnapea käskkirjast ametasutuste haldusalade piirsummade kohta esitab Tallinna Haridusameti eelarve osakond hallatavate asutuste piirsumma jaotamise ettepaneku haridusameti juhatajale. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, mis on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga hiljemalt kahe nädala jooksul peale linnapea käskkirja andmist.

Eelarve kujunemine

Tallinna Haridusameti eelarve osakonnal on õigus kehtestada käskkirjast lähtuvalt täiendavad nõuded eelarvekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks ja teha vajadusel ameti juhtkonnale eelarve eelnõu koostamise ajakava muutmise ettepanekuid. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamine toimub linnapea käskkirjaga kinnitatud klassifikaatori lõikes.

Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas hallatava asutuse arengudokumendiga.

Eelarvekavade läbivaatamisele kaasatakse vajadusel ka eelarvekava esitanud hallatavate asutuste esindajaid. Eelarvekavade läbivaatamisel kontrollitakse kulude põhjendatust, otstarbekust ja vastavust õigusaktidele ning tegevusvaldkondade arengukavadele.

Teave selgituste kohta

Eelarve osakond koostab hallatavatelt asutustelt saadud eelarvekavadest ja ameti osakondade poolt esitatud ettepanekutest lähtudes kogu ameti ja tema haldusala koondeelarve kava ning esitab kava läbivaatamiseks ameti juhtkonnale.

Ameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1.

Varvi muutmise strateegia

Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse poolt koondatud Tallinna linna eelarveprojekt esitatakse Varvi muutmise strateegia menetlemiseks. Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarve projekt edastatakse Tallinna Linnavolikogule, kus see läbib kolm lugemist.

Strateegia 2035: jõuda sündidega tasemeni, et eestlased jääks püsima

Tallinna linna eelarve võetakse volikogu poolt vastu määrusena. Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab linna ametiasutuse juht oma asutuse haldusala eelarve ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes.

Eelarve esitamiseks kasutatakse vorme. Nimetatud korraldus on aluseks muutmaks asutuste eelarveid riigieelarveliste eraldiste ja lepingute alusel eraldatud vahendite võrra. Riigieelarve eraldiste jaotamine Riigieelarvest eraldatakse omavalitsusele vahendid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh üldhariduskoolide pedagoogide palkadeks, omavalitsuse eelarvest palka saavate pedagoogide koolituskuludeks Riigieelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted ja arvutused on esitatud Rahandusministeeriumi kodulehel.