Liigu sisu juurde

Valla- ja linnasekretäri ning vangla direktori tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest. Välislepingu alusel riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta välislepingus sätestatud juhtudel. Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Riigimuuseum või -etendusasutus, munitsipaalmuuseum või -etendusasutus, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseum või rahvusooper, samuti riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutusena tegutsev muuseum või etendusasutus on vabastatud käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest. Arbitraaž ei ole lihtsalt toote ostmine ühelt turult ja müümine mõnel teisel ajal kõrgema hinnaga. Esmase juhiloa, juhiloa ja sõidumeerikukaardi väljastamise eest võetakse riigilõivu vähendatud määras vastavalt käesoleva seaduse § lõikele 3 ja § lõikele 2.

Välislepingu alusel riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta välislepingus sätestatud juhtudel. Esmase juhiloa, juhiloa ja sõidumeerikukaardi väljastamise eest võetakse riigilõivu vähendatud Vahekohtu strateegia variandid vastavalt käesoleva seaduse § lõikele 3 ja § lõikele 2. Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse vabastamine riigilõivu tasumisest Kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja hallatav asutus on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui toimingu taotleja ja toimingu tegija on sama kohaliku omavalitsuse üksuse asutused või hallatavad asutused.

Роберт и Николь внимательно обследовали его и не обнаружили никаких ран или повреждений. Тем временем Роберт несколько раз рассказал об их приключении, умолчав о том, что задержался в критическую минуту, когда Макс остался один в красном коридоре. Большая часть заданных ему родственниками вопросов относилась к тому, что именно видели они с Максом на движущейся картинке. Не было ли напряженности в позах Эпонины и Элли. Можно ли предполагать, что их снимали насильно.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest: 1 äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming; 2 sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmine; 3 mittetulundusühingute või sihtasutuste ühinemise kestel ühendatava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile ühendava mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine; 4 mittetulundusühingu või sihtasutuse jagunemise kestel omandava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile jaguneva mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud jagunemiskande tegemise aja kandmine; 5 likvideeritud mittetulundusühingu või sihtasutuse dokumentide hoidja andmete registrisse kandmine või andmete muutmine; 6 mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutamine.

Abieluvararegistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta alusetu ega ebaõige kande parandamise eest. Maa-ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes on vabastatud käesoleva seaduse §-s Vahekohtu strateegia variandid riigilõivu tasumisest maakatastri väljavõtte eest.

Välislepingu alusel riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta välislepingus sätestatud juhtudel. Esmase juhiloa, juhiloa ja sõidumeerikukaardi väljastamise eest võetakse riigilõivu vähendatud määras vastavalt käesoleva seaduse § lõikele 3 ja § lõikele 2. Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse vabastamine riigilõivu tasumisest Kohaliku omavalitsuse üksuse asutus ja hallatav asutus on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui toimingu taotleja ja toimingu tegija on sama kohaliku omavalitsuse üksuse asutused või hallatavad asutused. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest: 1 äriseadustiku § 45 või 46 alusel tehtav toiming; 2 sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmine; 3 mittetulundusühingute või sihtasutuste ühinemise kestel ühendatava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile ühendava mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud ühinemiskande tegemise aja kandmine; 4 mittetulundusühingu või sihtasutuse jagunemise kestel omandava mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaardile jaguneva mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta tehtud jagunemiskande tegemise aja Vahekohtu strateegia variandid 5 likvideeritud mittetulundusühingu või sihtasutuse dokumentide hoidja andmete registrisse kandmine või andmete muutmine; 6 mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutamine.

Keskkonnaregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku keskkonnaregistri toimingu eest.

Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise registri toimingute eest riigilõivu tasumisest vabastamine Paikse saasteallika käitaja ja õhusõiduki käitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest arveldus- ja kauplemiskonto avamise taotluse läbivaatamise ning arveldus- ja kauplemiskonto iga-aastase hooldamise eest.

Lennuameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest, kui selle eesmärk on sertifikaadiga antud õiguste vähendamine.

Navigeerimismenüü

Tehnilise Järelevalve Ameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud: 1 üleeuroopaliselt harmoniseeritud algusega lühinumbri, riigisisese hädaabinumbriEuroopa ühtse hädaabinumbri ja vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga; 2 keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga; 3 sagedusloaga raadiosagedusvahemikus — MHz ja — MHz.

Liiklusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Kutseõppeasutuse põllumajanduse, veoauto- ja bussijuhi ning autotehniku kutseala õpilane või isik, kellel ei ole vastava kutseala lõpetamisest möödunud rohkem kui üks aasta, on vabastatud riigilõivu tasumisest vastava kutsealaga seotud kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja ametikoolituse tunnistuse Vahekohtu strateegia variandid ning asendamise eest, samuti riigilõivu tasumisest vastava kategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamise eest esimesel katsel.

Riikliku ehitisregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kinnitatud väljavõtte eest.

Põllumajandusameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Taimepassi väljastamise eest ei võeta riigilõivu, kui kaubasaadetise kontrollimise eest on tasutud taimetervise järelevalve tasu. Kodakondsuse seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Vahekohtu strateegia variandid aastane isik on vabastatud riigilõivu tasumisest Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava taotluse läbivaatamise eest.

Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt vabastada isik käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra.

Vahekohtu strateegia variandid

Tasutud riigilõivu hüvitamine 1 Eesti Vabariik hüvitab isikule, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus Vahekohtu strateegia variandid määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 Muugi valikute tehingute aktsiaturg 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, tema taotlusel Eestis: 1 elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu; 2 välismaalase isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu; 3 välismaalase passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu; 4 Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu.

Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Politsei- ja Piirivalveametil ning konsulaarametnikul on õigus isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt või riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotluse alusel vabastada isik käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra. Välismaalaste seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Riigilõivu ei võeta välismaalaste seaduse alusel kriminaalmenetluses osalemiseks antava tähtajalise elamisloa või selle pikendamise taotluse läbivaatamise eest.

Siin kasutatavas tähenduses määratles selle esmakordselt Arbitraaži tasakaal on üldise majandusliku tasakaalu eelduseks. Arbitraaži puudumise eeldust kasutatakse kvantitatiivses rahanduses, et arvutada tuletistega neutraalse riskiga hind. Ratsionaalne hinnakujundus ja majanduslik tasakaal on omavahel seotud järgmiselt: kui turuhinnad ei võimalda kasumlikku arbitraaži, st need koosnevad arbitraaživabast turust, siis väidetavalt moodustavad need hinnad ka "arbitraažitasakaalu".

Karistusregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Isikul on õigus saada karistusregistrist ja Vahekohtu strateegia variandid arhiivist andmeid enda kohta ning alaealise isiku seaduslikul esindajal alaealise isiku kohta paberkandjal teatega üks kord aastas riigilõivu tasumata. Relvaseaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu tasumisest on vabastatud: 1 laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon, mis on Eestis registreeritud ja mille põhiülesanne on laskespordi edendamine, sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, käesoleva seaduse §-des — nimetatud toimingute eest; 2 isik, keda seaduses sätestatud korras on autasustatud nimelise tulirelvaga, nimelisele tulirelvale relvaloa väljastamise eest; [ RT I, Ravimiameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimuste täitmisel ravimi kliinilise uuringu loa taotluse läbivaatamise eest.

Konsulaarteenuse eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Konsulaarametnikul on õigus isiku, Eesti riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi, samuti välisriigi riigiasutuse põhjendatud taotlusel, diplomaatilise noodi alusel või välislepingus ette nähtud juhul vabastada isik käesoleva seaduse §-s,või nimetatud toimingu eest riigilõivu tasumisest või vähendada tasutava riigilõivu määra, lähtudes isiku majanduslikust olukorrast või kultuuri- välis- arengupoliitilisest või muust olulisest avalikust huvist.

  • Странно, - бормотал он, - умер только один ребенок.
  • Tehke Pythoni kaubandusstrateegiad Kontrollige
  • See muub voimalusi

Arhiiviteatise eest riigilõivu tasumisest vabastamine Kohus, maksuhaldur, prokuratuur, uurimisasutus, notar, kohtutäitur, pankrotihaldur ja perekonnaseisuasutus on vabastatud riigilõivu tasumisest arhiiviteatise väljastamise eest. Ametliku teadaande avaldamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta kohtuasja toiminguga seonduvalt seaduses nõutava teadaande avaldamise eest.

Vahekohtu strateegia variandid

Valla- ja linnasekretäri ning vangla direktori tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

Perekonnaseisuasutuse toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta järgmiste toimingute eest: 1 sünni ja surma registreerimine, samuti sünni- või surmatõendi esmakordne väljastamine; 2 abielu- ja abielulahutuse tõendi esmakordne Vahekohtu strateegia variandid 3 seoses lapsendamisega või põlvnemisandmete muutumisega rahvastikuregistrisse kantud või muudetud andmeid kajastava esmakordse sünnitõendi väljastamine; 4 perekonnaseisuametniku vea tõttu perekonnaseisuandmete registreerimisel valede andmetega väljastatud tõendi asemel parandatud andmetega uue tõendi väljastamine; 5 õigusvastaselt represseeritud sugulase surma kohta surmatõendi väljastamine; 6 abielukande või abielulahutuse kande tegemine notari poolt; 7 soo muutmise tõendi esmakordne väljastamine.

Vahekohtu strateegia variandid

Nimemuutmistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine Valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud isiku poolt haldusaktiga uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel ei võeta riigilõivu nimeseaduse § lõike 1 punktides 5—8 ja § 19 lõike 1 punktides 6—8 sätestatud juhul. Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise eest riigilõivu Vahekohtu strateegia variandid vabastamine Välisriigi advokaat on vabastatud riigilõivu tasumisest välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse, sealhulgas Euroopa kutsekaardi taotluse läbivaatamise eest.

Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse alusel tehtava toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine ja riigilõivumäära vähendamine 1 Riigimuuseum või -etendusasutus, munitsipaalmuuseum või -etendusasutus, avalik-õigusliku juriidilise isiku Stock Valikud TFSA või rahvusooper, samuti riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutusena tegutsev muuseum või etendusasutus on vabastatud käesoleva seaduse §-s sätestatud riigilõivu tasumisest.

Vahekohtu strateegia variandid

Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja riigilõivu tasumisest vabastamine Sõiduplaani muutmise taotluse esitaja on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui sõiduplaani muudatus kinnitatakse ühistranspordiseaduse § 34 lõikes 6 või § 48 lõikes 3 nimetatud liiniloa andja ettepanekul.

Riigilõivu tasumisest vabastamise taotlus ja riigilõivumäära vähendamise taotlus 1 Käesoleva seaduse § 35 lõikes 2, §-s 36, § 38 lõikes 1, § 39 lõigetes 4 ja 5 ning § 43 lõikes 1 sätestatud riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise taotlus esitatakse kirjalikult. Taotluses, välja arvatud diplomaatilises noodis, märgitakse: [ RT I,

Vahekohtu strateegia variandid