Liigu sisu juurde

Praktikas ilmneb see tavaliselt vastavatest raamatupidamiskannetest. Mõju hindamisel vaadeldi kahte peamist valikuvõimalust — finantstehingute maks ja finantstegevuste maks — ning nende ülesehituse erinevaid võimalusi. Ka tagatakse direktiiviga, et delegeeritud õigusaktide abil võetakse liidu ja liikmesriikide tasandil konkreetsed meetmed maksustamise vältimise, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise kuritarvitamise ärahoidmiseks. Väliskonsultatsioonid ja eksperdiarvamused Käesoleva ettepaneku koostamisel on arvesse võetud erinevatest välisallikatest saadud teavet. See on nii kindlustuslepingute sõlmimise, hüpoteeklaenude ja tarbijalaenude võtmise ning makseteenuste jms puhul samas on hõlmatud kauplemine vastavate struktureeritud toodete kaudu. II peatükk Maksu sissenõutavus, maksustatav väärtus ja määrad Maks on sissenõutav hetkel, mil finantstehing tehakse.

Ettepanek on seega kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Ettepaneku üksikasjalik selgitus 3. I peatükk — Reguleerimisese ja -ala ning mõisted Käesolevas peatükis esitatakse ELis kavandatava finantstehingute maksu alusraamistik.

Sellise finantstehingute maksu eesmärk on maksustada tehingute brutoväärtust enne mis tahes tasaarveldust.

 • Однако мы непременно куда-нибудь придем, поскольку биоты, приносящие нам припасы, безусловно, ходят этим путем.
 • Tasuta 100 USD binaarvarianti
 • Laenuvaru (tähendus, riskid) - Laenuvarude tehingute protsess
 • Он бежал к ней по улице.
 • EUR-Lex - PC - ET
 • Никому из людей никогда не-приводилось видеть подобное буйство красок.
 • Mis on aktsiaoptsioonide ja futuuride tehingud

Maksul on lai reguleerimisala, et katta kõik finantsinstrumentide liigid, kuna tihti võib olla tegemist sarnaste asendustoodetega. Seega hõlmab reguleerimisala kapitaliturul kaubeldavaid instrumente, rahaturu instrumente v.

Lisaks ei piirdu maksu reguleerimisala kauplemisega organiseeritud turgudel, nt reguleeritud turgudel ja mitmepoolsete kauplemissüsteemide raames, vaid hõlmab ka muid kauplemisliike, sh börsivälist kauplemist. Ka ei piirdu see omandiõiguse võõrandamisega, vaid pigem on oluline võetud kohustus, mis kajastab seda, kas kaasatud finantseerimisasutus võtab asjaomase finantsinstrumendiga seotud riski ostmine ja müümine.

Kui tuletislepingu tulemusel tarnitakse finantsinstrumente, kohaldatakse lisaks maksustatavale tuletislepingule maksu ka finantsinstrumentide tarnimise suhtes, tingimusel et kõik teised maksustamistingimused on täidetud.

 • Но раз времени на них у меня нет, я решила в первую очередь задать самый важный.
 • Trading Signaali tarkvara tasuta
 • Быть может, во время своей короткой вылазки Патрик что-либо упустил из виду.
 • Сэр.
 • Hama Trading System

Tehingud Euroopa Keskpangaga ja riikide keskpankadega ei ole siiski reguleerimisalaga hõlmatud, et vältida negatiivset mõju finantseerimisasutuste refinantseerimisvõimalustele ja rahapoliitikale üldiselt.

ELi tasandi õigusraamistikuga on ette nähtud selged, terviklikud ja aktsepteeritavad määratlused[9] nii selliste finantsinstrumentide, mille ostmist, müüki ja võõrandamist maksustatakse, kui ka tuletislepingute sõlmimise ja muutmise jaoks.

Osutatud tuletislepingud tähendavad investeerimiseesmärgil sõlmitavaid tuletislepinguid. Määratlustest ilmneb, et valuuta hetketuru tehingud ei ole maksustatavad finantstehingud, samas valuutatuletislepingud aga on.

Kaupadega seotud tuletislepingud on samuti hõlmatud, samal ajal kui füüsilised kaubatehingud ei ole hõlmatud. Sellised tooted on mis tahes finantsinstrumentidega võrreldavad ja seega tuleb need hõlmata käesolevas ettepanekus kasutatud finantsinstrumentide mõistega. Nende väljajätmine finantstehingute maksu reguleerimisalast looks võimalusi maksude vältimiseks. Kõnealusesse tootekategooriasse kuuluvad eelkõige vekslid, ostutähed ja sertifikaadid ning ka pangatoodete väärtpaberistamine, millega tavaliselt kantakse varaga nt hüpoteekide või laenudega seotud krediidirisk üle turule, ning ka kindlustustoodete väärtpaberistamine, mis hõlmab muud liiki riski, näiteks kindlustuse võtmisega seotud riski ülekandmist.

Siiski keskendub maksu reguleerimisala finantstehingutele, mida teevad MetaTrader 5 kaubandusvoimalused, kes tegutsevad finantstehingu osapoolena kas enda või teiste isikute arvel või kes tegutsevad tehingu osapoole nimel. Sellise lähenemisviisiga tagatakse, et finantstehingute maksu kohaldatakse terviklikult.

Vaartpaberituru valikutehingute oppetund

Praktikas ilmneb see tavaliselt vastavatest raamatupidamiskannetest. Finantseerimisasutuste mõiste on lai ja hõlmab eelkõige investeerimisühinguid, organiseeritud turge, krediidiasutusi, kindlustus- ja edasikindlustusseltse, ühisinvesteerimisettevõtjaid ja nende valitsejaid, pensionifonde ja nende valitsejaid, valdusettevõtjaid, kapitalirendiga tegelevad ettevõtjaid ja sihtotstarbelisi ettevõtjad ning võimaluse korral osutatakse mõistetele, mis on sätestatud reguleerimise eesmärgil vastu võetud ELi asjakohastes õigusaktides.

Peale selle tuleks kaaluda ka teiste olulises ulatuses teatavaid finantstegevusi teostavate isikute käsitamist finantseerimisasutustena. Kavandatava direktiiviga on ette nähtud volituste delegeerimine seoses täiendavate üksikasjadega. Keskseid vastaspooli, väärtpaberite keskdepositooriume ja rahvusvahelisi väärtpaberite keskdepositooriume ei käsitata finantseerimisasutustena, kuna nad täidavad ülesandeid, mida ei käsitata iseenesest kauplemisena.

Samuti on nad finantsturgude tõhusama ja läbipaistvama toimimise peamised tagajad. Kavandatud finantstehingute maksu territoriaalne kohaldamisala ja liikmesriikide maksustamisõigused määratakse kindlaks residentsuse põhimõttel. Selleks et finantstehing oleks maksustatav ELis, peab üks tehingu osapool asuma liikmesriigi territooriumil.

Mis on laenuvaru? Laenukapital tähendab laenu, mille puhul laenuvõtjad, kellel on kõlblike väärtpaberite portfell, kindlustatud kapital või rahalised vahendid teatud investoritelt ja kellel on käes märkimisväärne kapital. Nad on võrdselt valmis sõlmima lepingulise kokkuleppe oma vahendite tagastamiseks vastavate laenuvõtjate vastu väärtpaberite eest. Laenu tagamiseks kasutatud tagatisi peetakse laenuandja jaoks väga kriitilisteks ja väärtuslikeks. Tagatud aktsiad on avaliku sektori ettevõtetest, mis on noteeritud peamistel tunnustatud börsidel.

Maksustamine toimub selle liikmesriigi territooriumil, kus finantseerimisasutus asub, tingimusel, et kõnealune finantsseerimisasutus on tehingu osapool, tegutsedes enda või mõne teise isiku arvel või tegutsedes tehingu osapoole nimel.

Kui Vaartpaberituru valikutehingute oppetund osapoolteks olevad või kõnealuste osapoolte nimel tegutsevad eri finantseerimisasutused asuvad eri liikmesriikide territooriumil, on asjaomastel erinevatel liikmesriikidel pädevus kohaldada tehingu suhtes maksu, mille määra nad on kehtestanud kooskõlas käesoleva ettepanekuga. Kui asjaomased finantseerimisasutused asuvad riigis, mis asub väljaspool liidu territooriumi, ei kohaldata ELis tehingu suhtes finantstehingu maksu, v. Kui tehinguid tehakse väljaspool ELi asuvates kauplemiskohtades, kohaldatakse nende suhtes maksu, kui vähemalt üks tehingut tegev või sellesse kaasatud finantseerimisasutus asub ELis.

Kui maksu tasumise eest vastutav isik suudab tõestada, et tehingu majandusliku sisu ja mis tahes liikmesriigi territooriumi vahel puudub seos, ei tohi finantseerimisasutust käsitada liikmesriigis asuvana.

Kui selliste finantsinstrumentide võõrandamine, mille ostmine ja müümine on maksustatav, toimub gruppi kuuluvate üksuste vahel, kohaldatakse ka sellise võõrandmise suhtes maksu, kuigi tegemist ei pruugi olla ostmise või müümisega.

Eelnevast järeldub, et paljusid finantstehinguid ei käsitata finantsteenuste maksu seisukohast Trading Systems Srl eespool märgitud eesmärkidel. Kuna esmasturud ei ole hõlmatud, nagu eespool selgitati, jääb enamik finantstehinguid, mida elanikud ja ettevõtjad igapäevaselt teevad, finantstehingute maksu reguleerimisalast välja.

See on nii kindlustuslepingute sõlmimise, hüpoteeklaenude ja tarbijalaenude võtmise ning makseteenuste jms puhul samas on hõlmatud kauplemine vastavate struktureeritud toodete kaudu.

Ka ei ole finantstehingute maksu reguleerimisalaga hõlmatud valuutatehingud hetketurgudel, et säilitada kapitali vaba liikumine.

Vaartpaberituru valikutehingute oppetund

Samas on finantstehingute maksuga hõlmatud valuutatehingutel põhinevad tuletislepingud, kuna need ei ole iseenesest valuutatehingud. II peatükk Vaartpaberituru valikutehingute oppetund sissenõutavus, maksustatav väärtus ja määrad Maks on sissenõutav hetkel, mil finantstehing tehakse. Sellele järgnevat tühistamist ei saa lugeda põhjuseks, mis välistaks maksu sissenõutavuse, v.

Kuna teatavate finantsinstrumentide v. Teatavate finantsinstrumentide muud kui tuletisinstrumendid ostmisel ja müümisel määratakse tavaliselt kindlaks hind või mis tahes muu tasu. Loogiliselt võttes on see maksustatav väärtus. Turumoonutuste vältimiseks on vaja ette näha erieeskirjad juhul, kui tasu on turuhinnast väiksem või kui on tegemist gruppi kuuluvate üksuste vaheliste tehingutega, mis ei ole hõlmatud ostu ja müügi mõistega.

Sellistel juhtudel on maksustatav väärtus turuväärtuse põhimõttel kindlaks tehtud turuhind ajal, mil finantstehingute maks muutub sissenõutavaks. Kõnealune lähenemisviis võimaldab finantstehingute maksu tuletislepingute suhtes selgesti ja lihtsalt kohaldada ja tagada samal ajal väikesed nõuetele vastavuse ja halduskulud. Ka muudetakse sellise lähenemisviisiga raskemaks maksukoormuse kunstlik vähendamine tuletislepingute loomingulise ülesehituse abil, kuna puudub maksustiimul sõlmida näiteks leping, mis põhineb üksnes hindade või väärtuste erinevusel.

Vaartpaberituru valikutehingute oppetund

Sel juhul tuleb kasutada üsna madalat maksumäära nõuetekohase maksukoormuse kindlakstegemisel. Liikmesriikides on ehk vaja kehtestada erieeskirjad, et hoida ära maksustamise vältimine, maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise kuritarvitamine vt ka punkt 3.

52011PC0594

Kui eeldatav väärtus on näiteks kunstlikult jagatud, võidakse vahetuslepingu eeldatav väärtus jagada kuitahes suure teguriga ja kõik maksed võidakse sama teguriga korrutada. See ei muudaks instrumendi rahavoogusid, kuid vähendaks kuitahes suure maksubaasi suurust. Selleks et teha kindlaks maksustatav väärtus selliste tehingute puhul, kus maksustatav väärtus või osa sellest on esitatud muus vääringus kui maksuotsuse liikmesriigi vääring, on vaja kehtestada erisätted.

Teatavate finantsinstrumentide v. Peale selle reageerivad turud tõenäoliselt erinevalt kõnealuse kahe kategooria suhtes kohaldatavale finantsteenuste maksule. Nimetatud põhjustel ja selleks et tagada üldiselt võrdne maksustamine, peaksid kõnealuse kahe kategooria maksumäärad erinema.

Maksumäärade puhul tuleks ka arvesse võtta maksustatavate väärtuste kindlaksmääramisel kohaldatavaid erinevaid meetodeid. Üldiselt tehakse ettepanek kehtestada piisavalt kõrged minimaalsed maksumäärad riikidele jäetakse manööverdamisruumi kõrgemate määrade kehtestamisekset saavutada käesoleva direktiiviga ettenähtud ühtlustamine. Samas on kavandatavad määrad piisavalt madalad, millega minimeeritakse turu ümberpaigutumise ohtu. III peatükk Finantstehingute maksu maksmine, seotud kohustused ning maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja kuritarvitamise ärahoidmine Käesolevas ettepanekus on määratletud finantstehingute Tootajate aktsiate osaluse labiraakimiste pidamine nii, et osutatakse finantstehingutele, milles osalevad liikmesriigi territooriumil asuvad finantseerimisasutused kes tegutsevad kas oma või mõne teise isiku arvelvõi tehingutele, mille puhul kõnealused asutused tegutsevad tehingu osapoole nimel.

Tegelikult teevad finantseerimisasutused enamiku oma tehingutest finantsturgudel ning finantstehingute maks peaks keskenduma pigem finantssektorile kui elanikele. Seepärast peaksid maksuhaldurile maksu maksmise eest vastutama finantseerimisasutused. Siiski peaks liikmesriikidel olema võimalik teha muid isikuid solidaarselt vastutavaks maksu maksmise eest, sh juhtudel, kui tehingu osapoole peakorter asub väljaspool Euroopa Liitu. Paljud finantstehingud tehakse elektrooniliselt. Sel juhul kuuluks Vaartpaberituru valikutehingute oppetund maks maksmisele kohe, kui maks muutub sissenõutavaks.

Muudel juhtudel peaks finantstehingute maks kuuluma tasumisele ajavahemiku jooksul, mis on piisavalt pikk, et võimaldada makse automatiseerimata töötlemist, Vaartpaberituru valikutehingute oppetund samal ajal seda, et asjaomane finantseerimisasutus saab rahavoogude juhtimisel põhjendamatuid eeliseid.

Kolme tööpäeva pikkust ajavahemikku saab selles mõttes asjakohaseks pidada. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud võtma asjakohaseid meetmeid selleks, et finantstehingute maksu kogutaks nõuetekohaselt ja õigeaegselt ning et hoitaks ära maksudest kõrvalehoidumine, maksustamise vältimine ja kuritarvitamine.

Finants- ja majanduskriisi kontekst, poliitilised eesmärgid ning vajadus tagada siseturu nõuetekohane toimimine Hiljutine üleilmne majandus- ja finantskriis mõjutas oluliselt Euroopa majandust ja riikide rahandust. Finantssektoril oli majanduskriisi puhkemisel märkimisväärne osa, samal ajal kui valitsused ja Euroopa elanikud on katnud sellega seotud kulud.

Seoses sellega peaksid liikmesriigid kasutama finantsturge hõlmavaid ELi kehtivaid ja tulevasi õigusakte, milles käsitletakse finantstehingute aruandluse ja andmete säilitamisega seotud kohustusi. Vajaduse korral peaksid nad kasutama maksude kindlaksmääramise ja sissenõudmise alast halduskoostööd hõlmavaid õigusakte, eriti nõukogu Vajaduse korral tuleks kasutada ka muid õigusakte, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ning Euroopa Nõukogu mitmepoolset konventsiooni vastastikuse haldusabi kohta maksuküsimustes[12].

Laenuandjatele Laenuandjad kaotavad laene väljastades, kui tagatud väärtpaberi väärtus langeb, kui väärtpaberi turuväärtus peab liikuma vastavalt turuteguritele, mis on kontrolli alt väljas. Sellisel juhul ei taga laenude tagamiseks pakutava tagatise väärtus pikas perspektiivis. Kui tagatise väärtus langeb, ei muutu need väärtpaberid tasumata laenusumma katmiseks.

Seejärel maksab laenuvõtja laenu maksmata, siis on laenuandjad kahjumit kogenud, kuna tagatise väärtus ei ole piisav väljastatud laenu väärtuse katmiseks. Laenuvõtjatele Kuna laenuvõtjad hoiavad oma vastavaid aktsiaid või muid aktsiaid tagatisena laenusumma tagamiseks, on laenuandjal tehingust kasu juhul, kui laenuvõtja ei suuda laenu maksta.

See suurendab võimalust, et laenuandja saab ettevõtte omanikuks, kuna neile kuulub nõutav hääleõigusega tagatis.

Paradise or Oblivion

Ettevõtete omanike jaoks võib see olla kohutav katsumus, kui laenuandjad on tehingu sõlminud ainukese kavatsusega omandada kogu ettevõtte omandis seonduvad hääleõigused. Laenuvaru kui äri Paljud ettevõtted tegutsevad ja toimivad ainsa eesmärgiga rahastada laenuvaru põhiseid tehinguid. See äri aitab laenuvõtjal finantseerida väärtpaberite väärtuse ning nende eeldatava volatiilsuse ja krediidivõime alusel.

Kui kodu väärtust hinnatakse enne kodu hüpoteegi tagamist, arvutab ettevõte LTV-d üldiselt koos pankade ja finantsasutustega. Ettevõtete puhul, kellel ei ole aktsiakapitali ja kes on piiratud garanteeritud laenujääkidega, on rahastamise kindlustamiseks väga oluline vahend, kuna neid peetakse kvaasikapitaliks. Nendes ettevõtetes peetakse laenuvarude kaudu finantseerimist pikaajaliseks investeeringuks.

Seda kasutavad tavaliselt ettevõtted, mis on loodud eesmärgiga saavutada sotsiaalne eesmärk. Laenukapitali peetakse odava protsessina projekti finantseerimiseks väiksemate investeeringutega. Laenuvaru on ideaalne äritegevuse jaoks, millel on väga eetiline projekt; seetõttu ei otsi ta juriidilist nõu ja seetõttu on see kasulik väikeettevõtete organisatsioonidele.

Laenuvaru puhul tuleb märkida järgmised kriitilised punktid: Maksimaalne summa, mis laenuvaru välja antakse; Tähtaeg, millal laen lunastatakse; Fikseeritud intressimäär võetava laenu summalt; Laenuvaru tehingu sooritamise protsess Laenuandjalt raha vajavad laenuvõtjad kirjutavad krediidilimiidi alusel tšeki ja esitavad sama pangaarvele pangaarvele.

Laenuprotsess võib nõuda lisaks tagatisele ka tagatise deponeerimist, mida varem tagatises ei olnud.

Mis on laenuvaru?

Laenusaaja võib põhiosa koos intressidega laenuandjale tagasi maksta osaliselt või täielikult vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Kui laenuvõtja ei täida laenuandja tõttu tasumata summat, on laenuandjal seaduslik õigus tagatise tagasinõudmiseks tagatis maha müüa. Laenuvarude tehingutes kõlblikud laenuvõtjad on üksikinvestoritelt erinevad. Laenusumma laenusummades võib varieeruda 10 dollarist kuni 5 miljoni dollarini või isegi rohkem, kui tegemist on kõrge netoväärtusega üksikisikutega.

Nende laenude tähtaeg kohandatakse vastavalt tehingu osapoolte nõuetele. Laenuvaru eelised Erinevad eelised on järgmised. Tänapäeva dünaamilises korporatiivses maailmas on igal ettevõttel hädasti vaja kapitali, mida ettevõtetel on võimalik laenude või omakapitali finantseerimise kaudu hankida.