Liigu sisu juurde

Valdades operatiivkoosseisule praktilise abi osutamiseks, nõukogude ja parteiaktiivi mobiliseerimiseks, aga ka väljasaadetute vara järgneva vormistamise organiseerimiseks mobiliseerisime partei maakonnakomitee kaudu 30 maakonnakomitee ja maakonna täitevkomitee volinikku arvestusega iga valla kohta üks volinik maakonna organisatsioonide juhtiva koosseisu seast. Alliansi tegevus Afganistanis, mis tegi lõpu aastakümneid kestnud debatile NATO rolli üle väljaspool selle traditsioonilist tegevuspiirkonda, on üks tähtsamaid verstaposte NATO külma sõja järgses ajaloos. See omakorda aitab parandada Euroopa ja Põhja-Ameerika vägede võimekust ning koostegutsemise ja üksteise täiendamise võimet. Esiteks on NATO vaadanud üle oma vägede komplekteerimise korra, et viia eri operatsioonide vajadused ja vägede olemasolu omavahel paremasse kooskõlla. Alles pärast seda, kui neile kinnitatud objektid olid ära toodud, said nad võimaluse juhtida operatsiooni kogu vallas.

Artikleid ja dokumente Toimik "Priboi" dokumendid annavad üksikasjaliku ning vahetu pildi küüditamisoperatsiooni ettevalmistamisest ja läbiviimisest ajavahemikus Operatsiooni käigus küüditati Eestist Siberisse üle 20 inimese. Dokumentide kõrval on kogumikus seitse algupärast artiklit märtsiküüditamise eri tahkudest. Raamatut saab osta TÜ kirjastuse e-poest või raamatukauplustest. Avaldame siinkohal näiteid dokumentidest. Kogu toimikuga saab tutvuda eesti keeles ainult raamatus.

Dokumentide loetelu Üleliidulised direktiivdokumendid märtsiküüditamise operatsiooni algatamise ja korraldamise kohta Dokument I Lõppkokkuvõte Valga maakonna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Viljandi maakonna kohta Dokument II Viru maakonnas operatsioonil silma paistnud ohvitser- seersant- ja reakoosseisu nimekiri Dokument II Lõppkokkuvõte Viru maakonna kohta Dokument Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks Lõppkokkuvõte Narva linna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Võru maakonna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Lääne maakonna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Pärnu maakonna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Saare maakonna kohta Dokument II Lõppkokkuvõte Tartu maakonna kohta Dokument II Märgukiri kapten Rosljakovi asjus Dokument II Lõppkokkuvõte Hiiu maakonna kohta Dokument II Dokument I Saata välja kokku 29 perekonda, mis koosnevad 87 inimesest, nende hulgas: Leedu NSV-st — 8 perekonda koguarvuga 25 inimest, Läti NSV-st — 13 perekonda, 39 inimest, ning Eesti NSV-st — 7 perekonda, 22 inimest.

Võimaluste leidmine operatiivseks täiustamiseks

Abakumov käesoleva määruse 1. Kulakud koos nende perekondadega saata välja Leedu, Kaubandusvoimaluste teadetetahvel ja Eesti NSV-de ministrite nõukogude poolt kinnitatud nimekirjade järgi; illegaalselt elavate, relvastatud kokkupõrgete ajal tapetud ning süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide perekonnad, vastupanutegevust jätkavad legaliseeritud bandiidid ning nende perekonnad, samuti represseeritud bandiitide abistajate perekonnad — NSVL MGB juures asuva Erinõupidamise otsusega.

Kruglov kindlustama Leedust, Lätist ja Eestist välja saadetute konvoeerimise ning kohaletoimetamise raudtee- ja veetranspordil nende asustamispaikadesse; väljasaadetute hoolika valve teekonnal; administratiivse järelvalve asumis paikadel ja vastava asumiselviibijate arvestuse, kehtestades režiimi, mis välistaks igasuguse põgenemisvõimaluse; väljasaadetute töö Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks kolhoosides ja sovhoosides ning metsa- ja kullakaevandamistööstuse ettevõtetes.

Asumispaikades organiseerida MVD erikomandantuurid.

NDP 2019 Mobile Column at Tuas, Part Two, 8 June 2019 (Singapore)

Lubada väljasaadetavatel võtta kaasa isiklikke väärisasju, koduseid asju riideid, lauanõusid, põllumajanduslikku, käsitööndluslikku ja kodust kerginventari ja toidutagavara, kokku iga perekonna kohta üldkaaluga kuni kilogrammi. Ülejäänud väljasaadetavate vara ja kariloomad konfiskeerida. Väljasaadetute konfiskeeritud vara kasutada riiklike kohustuste võlgade katteks, võlgade kustutamisest ülejäänud vara elamud ja abihooned, tootmisettevõtted, põllumajanduslik ja käsitöönduslik inventar ning kariloomad tuleb tasuta üle anda kolhoosidele, arvestades selle mittejagatavasse fondi.

Lae alla Renko Ashi kauplemissusteem 2

Ülejäänud vara tuleb realiseerimiseks üle anda finantsorganitele. Toiduteravili, loomasööt ja tehnilised kultuurid üle anda riigile. Zverjev määrama NSVL Siseministeeriumile üleliidulisest eelarvest täiendavaid rahalisi vahendeid Bestsev eraldama NSVL Siseministeeriumi taotluse kohaselt vajaliku koguse inimvedude tarvis ettevalmistatud raudteevaguneid, ja kindlustama väljasaadetavate ešelonide liikumise sihtpunktidesse sõjaväeliste õigustega.

Väljasaadetavate veo kulud arvestada kinnipeetavate veo tariifi alusel. Žavoronkov organiseerima läbisõitvatele väljasaadetavate ešelonidele raudteepuhvetitest sooja toidu väljastamise, tasudes selle eest vahenditega, mis on eraldatud NSVL Siseministeeriumile käesoleva määruse punktis 6.

Smirnov eraldama igale väljasaadetavate ešelonile ühe arsti ja kaks meditsiiniõde koos vajaliku koguse ravimite ja sidemetega, osutamaks väljasaadetavatele teekonnal arstiabi. Kohustada Jakuutia ANSV Ministrite Nõukogut, Krasnojarski ja Habarovski kraide, Omski, Novosibirski, Tomski ja Irkutski töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteesid osutama NSVL Siseministeeriumile kaasabi ümberasustatute laialipaigutamiseks ning majanduslik-olmeliste küsimuste korraldamiseks, aga samuti organiseerida vajadusel invaliidide ja vanurite kodusid, nendesse väljasaadetute hulgast üksikute Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks ja vanurite paigutamiseks, eraldades nende organiseerimiseks ja ülalpidamiseks vajalikud vahendid.

Instruktsioon väljasaatmise korra kohta Täiesti salajane Nr Väljasaatmisele kuuluvad: kulakud ja nende pered, illegaalselt elavate, relvastatud kokkupõrgetes tapetud ning süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide pered, vaenulikku tegevust jätkavad legaliseeritud bandiidid ja nende pered, samuti represseeritud bandiitide abistajate pered.

Välja saadetakse kõik äratoodud perede täisealised liikmed ja nende lähedased sugulased, kes nendega koos elavad. Alaealised pereliikmed suunduvad väljasaatmiskohtadesse koos oma lähedastega.

Hobutransport mobiliseeritakse asustatud punktides operatsiooni käigus. Majandusorganite autotransport mobiliseeritakse Eestimaa K b P Võru maakonnakomitee kaudu ettekäändel, et on vaja vedada külviks vajalikke kaupu kolhoosidele, sovhoosidele ja praegu organiseeritavatele masina-traktorijaamadele. Autotransport paigutatakse: autot Võru linnas asuva tankidiviisi parki. Majandusorganite autotransport koondatakse maakonnakomi-tee ja maakonna täitevkomitee õuele.

Väljasaatmisele ei kuulu pered, mille koosseisus on isikuid, kes on teeninud Suure Isamaasõja ajal Nõukogude armee ridades ja partisanisalkades, kes teenivad Nõukogude armees, aga ka need, keda on autasustatud Nõukogude Liidu ordenite ja medalitega ja kellel on riigi ees erilisi teeneid. Iga väljasaatmisele kuuluva perekonna kohta viiakse sisse arvestustoimik.

Väljasaatmisoperatsiooni valmistavad ette ja viivad läbi NSVL MGB volinikud, kes nimetavad oma vastutavad esindajad valdadesse ja maakondadesse. Maakondade volinike ja MGB valdade operatiivgruppide ülemate korraldusse eraldatakse vastavalt väljasaadetava kontingendi arvule vajalik kogus operatiivkoosseisu, vägesid ja transporti.

Miks me ei räägi postoperatiivsest depressioonist?

Iga MGB volinik maakonnas töötab välja väljasaatmise plaani, mille kinnitab operatsiooni liiduvabariigi juhtkond. Volinikud maakondades õpivad koos MGB Veeremi valikud ülemate ja nende korraldusse antud väeüksuste komandöridega põhjalikult tundma liikumismarsruute asustatud punktidest kuni välja saadetavate ešelonidele pealelaadimise punktideni, määravad ära vajalikud kohad varitsuste organiseerimiseks, töötavad välja välja asustatud punktide ümberpiiramise plaani ja määravad kindlaks väereservide paiknemise kohad, kust on kõige kiiremini võimalik vägesid välja paisata juhul, kui tekivad mingisugused vahejuhtumid.

Väljasaatmine toimub pärast seda, kui liiduvabariigi riikliku julgeoleku minister ja prokurör on toimiku kokkuvõtte kinnitanud.

Kokkuvõtted kulakute toimikutes kinnitab ainult liiduvabariigi minister. Pärast väljasaatmise lõpetamist saadetakse arvestustoimikud kulakute ja nende perekondade, illegaalselt elavate, relvastatud kokkupõrgetes tapetud ning süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide perekondade, vaenulikku tegevust jätkavate legaliseeritud bandiitide ja nende perekondade, samuti represseeritud bandiitide abistajate perekondade kohta läbivaatamiseks NSVL MGB Erinõupidamisele.

Bloombergi kauplemise strateegiad

Väljasaadetavatele selgitatakse, et Nõukogude valitsuse otsusel kuulub see perekond väljasaatmisele Nõukogude Liidu kaugematesse piirkondadesse kui kulaku perekond või siis seoses sellega, et pereliikmed olid võidelnud Nõukogude võimu vastu. Sealjuures selgitatakse üksikasjalikult, kui palju ja missugust omandit on lubatud kaasa võtta.

Väljasaadetavatele pereliikmetele tehakse ettepanek anda ära võimalikud olemasolevad relvad, illegaalne kirjandus jne, sõltumata selle tulemustest viiakse elumajas ja talus läbi põhjalik läbiotsimine.

Pärast hoiatust, et vastupanu või väljasaatmise eest põgenemise korral võetakse nad vastutusele, tehakse ettepanek asuda omandit kokku pakkima.

Trading Wolves System

Väljasaadetavatel lubatakse endaga kaasa võtta kõik neile kuuluvad väärisesemed, raha, riided, jalanõud, toidunõud jt kodutarbed, väike põllumajandus- käsitöö- ja koduinventar ning toidutagavarad kogukaaluga kuni kilogrammi perekonna kohta. Paigale jääva omandi ja kariloomad kirjutatavad üles väljasaatmisele kaasatud kohaliku võimu esindajad, kes kindlustavad selle säilimise kuni Nõukogude võimu organite otsuseni.

Poola kaitsejõudude operatiivülem tutvus Tapa sõjaväelinnakuga

Väljasaadetava perekonna äraviimise käigus täidetakse perepea küsitlusleht ja kaks eksemplari kindlaksmääratud vormis õiendit iga pere kohta. Üks õiendi eksemplar antakse konvoiülemale pealelaadimispunktis, teine eksemplar lisatakse koos konvoiülema allkirja ja küsitluslehega arvestustoimikusse.

Kõik isikud, kes asuvad majades, kus toimub väljasaatmine, tuleb kinni pidada, sealjuures võtab operatiivtöötaja pärast dokumentide kontrolli ja isiku kindlakstegemist vastu otsuse, kas vabastada nad pärast operatsiooni või suunata kinnipeetav MGB maakonnaosakonda.

Mõne väljasaatmisele kuuluva pereliikme puudumisel või võimalike ebatäpsuste puhul pere koosseisu andmetes selgitatakse välja puuduvate asukohad ja tehakse vastav märge õiendisse.

Artikleid ja dokumente

Kui puuduv isik asub samas asukohas, võetakse Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks meetmed tema kinnipidamiseks ja saatmiseks pealelaadimispunkti. Isikuid, kes kuuluvad väljasaatmisele, kuid hoiduvad sellest kõrvale või kes ei viibi operatsiooni läbiviimise ajal antud piirkonnas, otsitakse järgnevalt taga ja nad etapeeritakse asumisele nende perekonna asukohta.

Operatsiooni läbiviimise protsessis peab operatiivkoosseis arvestama sellega, et väljasaadetavate majades võivad paikneda punkrid relvastatud bandiitidega, või võimalike ekstsessidega — relvastatud Operatiivoperatsioonid operatiivvoimaluste jaoks väljasaatmisele ja rünnetega operatiivgruppidele.

Relvastatud vastupanu osutamisel või muude ekstsesside puhul on operatiivvolinik kohustatud need likvideerima juba eos, kasutades vajalikel juhtudel relva Väljasaadetavate veoks kogumispunktidesse on lubatud kaasata kohaliku võimu esindajate kaudu hobutransporti. Kõik väljasaadetavad, kes on toodud pealelaadimisjaama, antakse allkirja vastu üle MVD vägede konvoi ülemale.

Aktsiaoptsioonid fantal

Dokument II