Liigu sisu juurde

Mussoonikuude jooksul sajab Himaalajas suurel hulgal sademeid ja jõed paisuvad, põhjustades sagedasi üleujutusi. Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest. Lakshadweep[ muuda muuda lähteteksti ] India väikseim liiduterritoorium Lakshadweep on Araabia meres asuv saarestik, mis koosneb 36 saarest ja mille pindala on 32 km2. Artikkel Seda muidugi juhul, kui nad ise vastupidist ei palu.

Mõiste «püsiv tegevuskoht» hõlmab samuti ehitusplatsi, ehitus- või seadmestamistööde kohta, loodusvarade uurimisel või kasutuselevõtul kasutatavat seadmestikku, puurseadet või laeva, kuid ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat: a rajatiste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; b ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil; c ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt; d äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil; e äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil; f äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste kombinatsioonidega, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist tulenev kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest, kui isik, kes ei ole sõltumatu esindaja staatuses vastavalt lõikele 6, tegutseb ettevõtte nimel ning on volitatud sõlmima ja sõlmib korduvalt lepinguosalises riigis ettevõtte nimel lepinguid, siis loetakse sellel ettevõttel olevat püsiv tegevuskoht selles riigis kõigi sellise isiku poolt ettevõtte jaoks sooritatud tegevuste suhtes juhul, kui sellise isiku tegevus ei vasta lõikes 4 loetletud tegevustele, mis oleksid toimunud äritegevuse Kaubanduse India valikute tulumaks asukoha kaudu ja mis ei muudaks seda äritegevuse kindlat asukohta vastavalt selle lõike sätetele püsivaks tegevuskohaks.

Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta ainult selles riigis maakleri, komisjonäri või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad oma tavapärase äritegevuse raames. Seejuures, kui sellise esindaja tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtte kasuks ning kui esindaja ja ettevõtte vahelised tingimused erinevad iseseisvate isikute vahelistest tingimustest, siis ei loeta sellist esindajat käesoleva lõike mõttes sõltumatuks esindajaks.

Sel juhul kehtivad lõike 5 sätted.

Kaubanduse India valikute tulumaks Turbo auto kauplemissusteem

Asjaolu, et kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii poolt, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle äritegevus toimub selles teises riigis kas püsiva tegevuskoha kaudu või mõnel muul viisilei muuda iseenesest kumbagi kompaniid teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Artikkel 6.

Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingud

Kinnisvaratulu 1. Lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu sealhulgas tulu põllumajandusest ja metsandusest võib maksustada selles teises riigis. Mõistel «kinnisvara» on tähendus, mis tal on selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus mainitud vara tegelikult asub. Mõiste hõlmab igal juhul kinnisvara päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat sisseseadet ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, optsioone või sarnaseid kinnisvara omandamise õigusi, kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele väljamaksetele tootmisest või õiguse eest tööle maavarade leiukohtade, allikate ja teiste loodusvaradega; laevu, kaatreid ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

India – Vikipeedia

Lõike 1 sätted kehtivad kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul MA strateegia binaarsed variandid kinnisvara kasutamisest saadud tulu kohta. Kui aktsiate või muude korporatiivsete õiguste omamine ompaniis annab selliste aktsiate või korporatiivsete õiguste omanikule õiguse kompaniile kuuluva kinnisvara kasutusele, siis võib selle õiguse otsesest kasutamisest, rendile and-misest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

Lõigete 1, 3 ja 4 sätted kehtivad ka ettevõtte kinnisvarast ja eraviisilises teenistuses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

Lepinguosalise riigi resident, kellel on teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu suhtes selles teises lepinguosalises riigis maksukohustus, võib valida sellelt tulult netotasemel maksu arvutamise. Ameerika Ühendriikide maksu puhul kehtib selline valik siduvana valiku tegemise maksuaastal ja kõigil järgnevatel maksuaastatel, Kaubanduse India valikute tulumaks Ameerika Ühendriikide kompetentne ametivõim ei nõustu valikut Kaubanduse India valikute tulumaks.

India turule sisenemine

Artikkel 7. Äritegevuse kasum 1. Lepinguosalise riigi ettevõtte kasumit maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui ettevõtte äritegevus toimub eelpool mainitud viisil, siis võib ettevõtte äritegevuse kasumit maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumist, mis saadakse selle püsiva tegevuskoha kaudu.

Seejuures kasumit, mida saadakse kauba müügist või muust äritegevusest, mis on samane või sarnane selle püsiva tegevuskoha kaudu toimuva müügi või äritegevusega, võib lugeda selle püsiva tegevuskoha kaudu saaduks, kui tehakse kindlaks, et selline müük või äritegevus toimus maksude vältimise eesmärgil riigis, kus asub püsiv tegevuskoht.

  • Anyoption Trading Bot
  • Andamanid ja Nicobarid[ muuda muuda lähteteksti ] Andamani saaredNicobari saared ja muud saarerühmad moodustavad India liiduala nimega Andamanid ja Nicobarid.
  • Они висели, так сказать, на бедрах октопауков, поддерживаемые простыми перевязками.

Olenevalt lõike 3 sätetest, kui lepinguosalise riigi ettevõtte äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, siis loetakse kummaski lepinguosalises riigis selle püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks kasumit, mida püsivas tegevuskohas oleks võinud saada iseseisev ettevõte, kes osaleb samade või sarnaste tingimuste alusel samadel või sarnastel tegevusaladel. Püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramisel lubatakse kuludena maha arvata kulusid, mis on tekkinud püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, sealhulgas mõõdukas ulatuses määratuna uurimis- ja arenduskulud, intressid ja muud sarnased kulud NAB Trading Exchange kaubeldavad valikud juhtimise ja administreerimisega tekkinud kulud, seda kas riigis, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal.

Lepinguosaline riik võib kooskõlas oma seadusega kehtestada piiranguid mahaarvamistele niivõrd, kuivõrd need piirangud on vastavuses netotulu põhimõttega.

Miski käesolevas artiklis ei mõjuta isiku maksukohustuse määramisel lepinguosalise riigi seaduste rakendamist juhtudel, kui olemasolev informatsioonei võimalda selle riigi kompetentsel ametivõimul määrata püsiva tegevuskoha kaudu saadavat kasumit, eeldusel, et püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramine olemasoleva informatsiooni alusel on kooskõlas käesoleva artikli põhimõtetega.

Kasumit ei loeta püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks ainuüksi põhjusel, et selle püsiva tegevuskoha kaudu ostetakse ettevõtte jaoks kaupu. Käesoleva lepingu mõttes määratakse püsiva tegevuskoha kaudu saadav kasum igal aastal sama meetodi alusel, välja arvatud juhul, kui on olemas sobiv ja küllaldane põhjus vastupidiseks.

Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste «kasum» kasumit kaubavahetusest või äritegevusest. See hõlmab näiteks kasumit tootmisest, kaubandusest, kalandusest, transpordist, sidesüsteemidest või loodusvarade kasutuselevõtust ning teise isiku nimel isiklike teenuste osutamisest, sealhulgas kompanii poolt saadud kasumit tema töötajate poolt isiklike teenuste osutamisest. See ei hõlma füüsilise isiku poolt kas töövõtjana või eraviisiliselt isiklike teenuste osutamisest saadud tulu.

Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest.

Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2, artikli 10 Dividendid lõike 4, artikli 11 Intressid lõike 5, artikli 12 Kasutustasu lõike 4, artikli 13 Kapitali juurdekasv lõike 3, artikli 14 Eraviisiline teenistus ja artikli 21 Muu tulu lõike 2 rakendamisel võib tulu või kasu lugeda püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu saadavaks ka juhul, kui tulu või kasu on edasi lükatud aega, millal sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on lõpetatud. Artikkel 8.

Mere- ja õhutransport 1. Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

India turule sisenemine - EAS

Käesoleva artikli mõttes hõlmab mõiste «rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasum» kasumit laevade või lennukite rentimisest täidetud aja või reisi põhimõttel. Samuti hõlmab see kasumit rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud ettevõtte poolt laevade või lennukite ilma meeskonnata rentimisest, kui selline rentimine kaasneb lõikes 1 kirjeldatud tegevustega.

Kaubanduse India valikute tulumaks Binaarne valik Indoneesia Testimoni

Ettevõtte kasumit, mis on saadud vara või reisijate transpordist kummagi lepinguosalise riigi piires, käsitletakse rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumina juhul, kui selline transport toimub ühe osana ettevõtte rahvusvahelisest transpordist. Rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelises mere- või õhutranspordis kasutatavate konteinerite sealhulgas konteinerite transpordis kasutatavate treilerite, pargaste ja nendega seotud seadmete kasutamisest, hooldamisest või rentimisest saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

Lõigete 1 ja 3 sätted kehtivad ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis, ühisäritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis. Artikkel 9.

Electronica — elektroonika jne Ekspordipartnerite taustakontroll Enne mis tahes kokkulepete tegemist on äärmiselt oluline, et teil oleks oma India partnerist täielik ülevaade. Vajaliku teabe nt direktorite nimi ja DIN-number, ettevõtte asutamise kuupäev, osakapital, e-posti aadress, aadress jne saamisel on teile abiks India äriasjade ministeerium ning selleks on vaja sisestada vaid ettevõtte nimi. Kontrollige kindlasti veebisaidil ettevõtte andmeid. Lisaks on India valitsus asutanud raskete pettuste uurimise talituse Serious Fraud Investigation Office, SFIOmille eesmärk on uurida haihtuvate ettevõtete, variettevõtete ja aktsiaturupettustega seotud ettevõtluspettuseid.

Assotsieerunud ettevõtted 1. Kui a lepinguosalise riigi ettevõte osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguosalise Kaubanduse India valikute tulumaks ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või kui b samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, ja kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku iseseisvate ettevõtete vahelistest erinevad tingimused, siis võib lugeda kasumit, mis oleks ilma nende tingimusteta lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumi hulka ja vastavalt ka maksustada.

Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte kasumi hulka ja maksustab vastavalt kasumit, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum on kasum, mis oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtete vaheliste tingimustega, siis reguleerib teine riik vastavalt selle kasumi maksustamise Kaubanduse India valikute tulumaks.

Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega. Kaubamargi valikud 1 sätted ei piira kummagi lepinguosalise riigi seaduse sätteid, mis lubavad teha tulu, mahaarvamiste, krediitide või soodustuste liigitusi, jaotusi või määramisi isikute vahel, kes on või ei ole lepinguosalise riigi residendid ja keda omatakse või kontrollitakse otseselt või kaudselt samade osaluste poolt, kui see on vajalik maksudest hoidumise tõkestamiseks või mõne sellise isiku tulu selgeks piiritlemiseks.

Artikkel Dividendid 1. Dividende, mida lepinguosalise riigi residendi poolt makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis. Seejuures võib neid dividende maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus Kaubanduse India valikute tulumaks maksja on resident, aga kui dividendide kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa dividendidelt võetav maks: a 5 Binaarses valikus dividendide brutosummast, kui kasusaav omanik on kompanii, kellele kuulub otseselt vähemalt 10 protsenti dividende maksva kompanii hääleõiguslikest aktsiatest; b 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Punkti b sätted kehtivad dividendide puhul, mida makstakse Reguleeritud Investeerimiskompanii poolt. Dividendide puhul, mida makstakse Ameerika Ühendriikide isiku poolt, kes on Kinnisvara Investeerimistrust, kehtivad punkti b sätted ainult juhul, kui dividendide kasusaavaks omanikuks on füüsiline isik, kellele kuulub vähem kui protsendiline osalus Kinnisvara Investeerimistrustis; vastasel juhul kehtib siseriiklikus seadusandluses sätestatud kinnipeetav määr.

Käesoleva lõike sätted ei mõjuta kompanii selle kasumi maksustamist, millest dividende makstakse. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «dividendid» tulu aktsiatelt või muudest kasumis osalevatest õigustest, mis ei ole võlanõuded, samuti tulu teistest korporatiivsetest õigustest, mida selle riigi seaduste alusel, kus dividende jaotav kompanii on resident, käsitletakse maksustamisel tuluna aktsiatelt.

Mõiste «dividendid» hõlmab ka tulu kokkulepetest, sealhulgas võlakohustustest, millel on õigus osaleda kasumis, kui neid liigitatakse niiviisi selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus tulu tekib. Lõike 2 sätted ei kehti, kui dividendide kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus dividendide maksja on resident, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või Kaubanduse India valikute tulumaks tegutseb selles teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja dividende saadakse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu.

Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 Äritegevuse kasum või artikli 14 Eraviisiline teenistus sätted. Ühe lepinguosalise riigi residendist kompanii, kellel on teises lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht, mille kaudu saadav kasum on selles teises riigis maksustatav või mille kaudu saadav tulu, mida võib selles teises Kaubanduse India valikute tulumaks maksustada artikli 6 Kinnisvaratulu või artikli 13 Kapitali juurdekasv lõike 1 alusel, on selles teises riigis maksustatav netotasemel, võib selles teises riigis olla maksustatav täiendavalt kasumimaksule.

Seejuures ei ületa selline maks viis protsenti sellest osast kompanii teises riigis maksustavast kasumist, mis koosneb sellise kasumi dividendide ekvivalendi summast.

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks

Kui lepinguosalise riigi resident saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa see teine riik kehtestada maksu residendi poolt makstavatele dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, moodustab osa selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast varast, isegi kui makstavad dividendid koosnevad täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud kasumist või tulust.

Intressid 1. Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis.

Kaubanduse India valikute tulumaks Hea kaubandusvariandid

Seejuures võib neid intresse maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi Kuidas luua maaelu rahvastiku kauplemise susteemi, kus intressid tekivad, aga kui intresside kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa intressidelt võetav maks 10 protsenti intresside brutosummast.

Käesolevas lepingus kasutatuna tähistab mõiste «intressid» tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole tagatud hüpoteegiga ja, olenevalt artikli 10 Dividendid lõike 4 sätetest, õigusega või õiguseta osaleda võlgniku kasumis, eriti aga tulu valitsuse väärtpaberitest ja tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas selliste väärtpaberite, võlakohustuste või obligatsioonidega kaasnevatest preemiatest ning auhindadest, samuti muud tulu, mida selle lepinguosalise riigi, kus tulu tekib, maksuseaduse alusel käsitletakse intressidena.