Liigu sisu juurde

Euroopa Komisjon kinnitas aprilli alguses oma pühendumust roheleppe elluviimisele ning leiab, et rohelepe võikski olla majanduse ja töökohtade taastamise plaani lähtekohaks ja tuumaks. Ettevaatlikku toetust sellele, et meditsiinikriisi lõppedes peaks majanduskriisi vastu võetavad meetmed olema jätkusuutlikud ja rohepööret edendavad, väljendasid ka liikmesriikide valitsused Seega on hetkel veel lahtine, milline saab olema Eesti tegelik kurss — kas peale jäävad konservatiivsed jõud, kes näevad eeskuju Poolas ja Ungaris või astume ühte jalga Põhjamaade ning EL suurriikidega. Uudiskirja saad oma postkasti tellida siit.

Tegu on tuludest sõltuvate kuludega, st et vahendeid saab kasutada sõltuvalt tegelikust tulu laekumisest. Iga-aastases riigieelarves kajastatakse vastava aasta enampakkumise tulude ja kulude prognoositud maht.

Riigi eelarvestrateegias kajastatakse enampakkumisest saadud tulu kasutuse kavandatud jaotus, määratakse kliimapoliitikaga seotud meetmete sihtotstarve ning tulu kasutamise eest vastutavad ministrid. Kooskõlas atmosfääriõhu kaitse seadusega korraldab enampakkumistulu kasutamise riigi eelarvestrateegias määratletud meetmete elluviimiseks nende meetmete eest vastutaja.

Binaarse valiku varad voi midagi

Vastutav minister võib meetme alusdokumendina anda näiteks meetme tingimuste määruse või käskkirja, kus on täpsemalt sätestatud, millistel tingimustel toetust antakse. Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, energiasäästu meetmete kasutusele võtmine või taastuvenergia kasutuse edendamine.

Meetme eesmärgi saavutamiseks antakse projektide elluviimiseks tagastamatut toetust ning meetme viib ellu Rahandusministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Meetme Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid.

Osa EL-i riike kutsub mitte loobuma kliimaeesmärkidest

Projektide elluviimine algas Kolmas alammeede, mis on suunatud energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisele keskvalitsuse hoonetes, on hetkel ette valmistamisel. Toetust eraldatakse majandus- ja taristuministri Arvestades lennunduse enampakkumistulu suhteliselt väikest mahtu ning soovi saavutada sellega võimalikult edasiviivaid tulemusi, on mõistlik see suunata kiiret kasvupotentsiaali omavatesse projektidesse, muuhulgas nutikate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT lahenduste ning rohetehnoloogia ehk säästva tehnoloogia edendamiseks keskkonna- sh kliimavaldkonnas.

Üks eelistusi on seejuures alustavate ettevõtete ehk start-upide toetamine ning kliimamuutuste leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevus. Selleks võib Keskkonnaministeerium ise korraldada taotlusvooru või rahastada kliimamuutuste valdkonna ürituste muuhulgas konkursside läbiviimist; Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja kliimamuutuste mõjudega kohanemise alane teadus- ja arendustegevus eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas ning sellealaste näidisprojekte rahastamine.

Heitkogustega kauplemine

Hetkeseisuga ei tehta Eestis metoodilist teadus- ja arendustegevust aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, kuid olukorra muutudes on võimalik antud valdkonna arendamist toetada. Samuti otsustati toetada Garage48 GreenTech Tallinn ürituse käigus väljaarendatud parimate IT-lahenduse edasiarendamist; Arengufondi Sügiseses taotlusvoorus otsustati toetada meeskonda solO termostaat hiljem nimi muudetud — Themo ; SA KredExi poolt Climathoni programmi eesmärk on leida tunnise võistluse käigus uuenduslikke lahendusi linnade kliimaprobleemidele.

Tallinnas valiti ülesandeks rattakasutuse osakaalu suurendamine Tallinna transpordis. Selleks korraldas Keskkonnaministeerium Kui ELi HKSis on kasvuhoonegaaside heite piiramise kohustused seatud energiamahukatele tööstus- ja energiatootmisega tegelevatele ettevõtetele, siis jagatud kohustuse otsuse kohane kauplemine toimib teistel alustel — heite piiramise või vähendamise kohustused on seatud liikmesriikidele, kes oma kohustuste kulutõhusamaks täitmiseks ühikutega kaubelda võivad.

Holograafilise kaubandussusteemi ulevaade

Need sektorid on: transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine ning lahustite ja teiste toodete kasutamine. Eestil tekib tõenäoliselt perioodil — umbes ühe miljoni AEA ühiku ülejääk.

Osa EL-i riike kutsub mitte loobuma kliimaeesmärkidest | Välismaa | ERR

Sarnaselt Kyoto protokolli kohasele AAUde heitekaubanduse raamistikule saab ka AEAsid ülejäägi korral mõnele teisele Euroopa Liidu liikmesriigile võõrandada või vajadusel juurde osta. Selline kauplemine võimaldab liikmesriikidel paindlikumalt ja kulutõhusamalt oma jagatud kohustuse otsuse kohaseid eesmärke saavutada.

AEAde nõudlus kuni Seni ei ole Eesti AEA ühikuid müünud. Kolmeteistkümne EL liikmesriigi keskkonna- ja kliimateemadega tegelevad ministrid allkirjastasid aprilli alguses lisaks sellele ka märksa tugevama sõnastusega pöördumisekus rõhutasid, et praeguse kriisi valguses ei tohiks mingil juhul teha järeleandmisi keskkonna- ja kliimaalastes eesmärkides, vaid vastupidi tuleks püüda saavutada edukas taastumine läbi nende täitmise.

Eesti keskkonnaminister ei allkirjastanud pöördumist.

Stock Options Durito do trabalho

Selle liidu eripäraks on, et selles löövad lisaks poliitikutele kaasa ka keskkonnaühendused ning mitmed suurettevõtted osavõtt. Eelpool kirjeldatud laialdasel toetusel EL keskkonna- ja kliima-alaste eesmärkide jätkuvale saavutamisele ka kriisi ajal ja sellest taastumisel ei ole puudus oponentidest. Näiteks on plastitootjad soovinud EL ühekordse plasti keelu jõustamise edasilükkamistsuured põllumajandustootjad ning nende konservatiivsetest eurosaadikutest liitlased asunud vastu uue ühise põllumajanduspoliitika reeglitele ning autotööstus palunud Euroopa Komisjonilt ajapikendust nii keskkonna- kui liiklusohutusnõuete rakendamisel.

Lubatud heitkoguse ühikute müük enampakkumisel EUAdega kauplemine Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem edaspidi ELi HKS põhineb nn piiramise ja kauplemise süsteemil cap-and-trade system ning hõlmab ligi 11 ELi tööstusettevõtet ja energiatootjat. Süsteemiga piiratakse lubatud heitkoguste üldist taset, kuid selle piires on süsteemis osalejatel võimalik lubatud heitkoguse ühikuid EUAsid osta ja müüa vastavalt vajadusele.

Siiani on Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonide vastus sellistele palvetele olnud valdavalt eitav. Kas Eesti ujub vastuvoolu või siiski mitte? Euroopas toimuva valguses tekib küsimus, kas Eesti liigub siinkohal kaasa suuremate liikmesriikide ning oma traditsiooniliste liitlastega teised Balti riigid, Põhja- ja Madalmaad või oleme kriisis käitumas pigem sarnaselt vastuvoolu ujuvate Višegradi riikidega eelkõige Poola, Ungari, Tšehhi.

Vastus sellele ei ole lihtne ning sõltub nii teemavaldkonnast kui ka sellest, millise koalitsioonierakonna poliitiku sõnu ja tegevusi jälgida. Ühelt poolt on Eesti mitmes mõttes vastuvoolu ujujaks. Eriolukorra esimestel päevadel võttis Vabariigi Valitsus vastu pikalt ootel olnud otsuse suurendada Eesti Energia aktsiakapitali selleks, et viimane saaks rajada uue põlevkiviõli tootva tehase.

Optsioonide tehingute strateegia pangad

Otsus on saanud kriitikat mitte ainult keskkonnaühendustelt, vaid ka ajakirjanduseltendiselt VKG juhilt ning teistelt energeetikaekspertidelt. Samasse lahtrisse õlitehase rahastamisega paigutub ka rahandusministri soov uurida, kas Eesti saaks EL heitkoguste kauplemise süsteemist kasvõi ajutiselt välja astuda. Tõenäoliselt on siinkohal siiski tegu pigem poliitilise manöövri ja valijatele meeldida soovimise kui reaalse huviga EL õigusest mööda minna.

Keerulisem on lugu diislikütuse aktsiisi langetamisega, mis samuti kriisi tingimustes otsustati. Ühelt poolt on küll tegemist olulise sisendiga meie majandusse, mis võiks aidata paljudel ettevõtetel kulusid vähendada ning ehk ka tarbijatele odavamaid kaupu pakkuda.

Bollinger Tape ja maht

Samas keskkonnakaitse seisukohalt on tegemist meetmega, mis peaks olema võimalikult lühiajaline, toomata kaasa õhusaaste suurenemist majanduse taastudes. Vastukaaluks mitmele valitsuse sammule ja vähemalt ühe valitsuserakonna retoorikale, mille järgi võiks kriisiga toimetulekuks heita kõrvale keskkonna- ja kliimaeesmärgid ning —nõuded, näib vähemalt valitsuse juht jätkuvalt EL liitlaste enamusega ühel meelel olevat.

Uvxy kauplemise strateegiad

Aprilli keskpaigas Vikerraadios üles astudes kinnitas peaminister Jüri Ratas, et säästev areng peab jätkuvalt nii Eestis kui Euroopa Liidus olema fookuses ja taastumisfaasis tuleb tugineda kliimaeesmärkide täitmisele. Seega on hetkel veel lahtine, milline saab olema Eesti tegelik kurss — kas peale jäävad konservatiivsed jõud, kes näevad eeskuju Poolas ja Ungaris või astume ühte jalga Põhjamaade ning EL suurriikidega.

Kliimamuutused ja energeetika Poliitiliselt tasandilt konkreetsemate valdkondade juurde pöördudes on kliimamuutuste ja energeetika osas EL-il ka möödunud aastast ette näidata head tulemused.

Nagu kirjutame ka seekordses uudiskirjas, uurib Euroopa Komisjon, kas ja kuidas oleks võimalik muuta ambitsioonikamaks eesmärke, mis liidus Samal ajal käib kibe töö uue nn kliimaseaduse koostamise nimel.