Liigu sisu juurde

Atlandi-ülene partnerlus, pikaajaline II maailmasõja järgse rahu alustala ühiste väärtuste ja huvide põhjal, seisab lähiajal silmitsi märkimisväärse hulga väljakutsetega, kuid pikas perspektiivis on EL ja USA sidemed jätkuvalt tugevad ning partnerlussuhe on endiselt otsustava tähtsusega. Nad on saavutanud EKRE tõusis sellega erakondade populaarsustabeli neljandalt kohalt teiseks. Eesti peab haarama võimalusest selle kaudu energiamajandust kriisi taandudes edendada.

Euroopa Liidu majanduse turgutamine

Obama ja Balti liidrid rõhutasid laiapõhjalise koostöö vältimatust Seetõttu on meil ühine huvi arendada edasi koostööl ja vastastikusel lugupidamisel põhinevaid suhteid piirkonna kõigi riikidega,» märkisid USA president Barack Obama, Eesti riigipeaToomas Hendrik Ilves, Läti president Andris Bērziņš ja Leedu riigipea Dalia Grybauskaitė ühisavalduses.

Me tunnistame ja kinnitame kindlat huvi kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste vastu, sest see kokkulepe avardab Atlandi-ulene kaubandussusteem Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel tugevate kultuuri- ja majandussidemete laiendamiseks.

Atlandi-ulene kaubandussusteem

See kõrgetasemeline ja kõikehõlmav kokkulepe tugevdab üleilmset kaubandussüsteemi ning edendab ka konkurentsivõimet ja majanduskasvu lisaks Atlandi-ülese kaubanduse ja investeerimistegevuse toel juba loodud miljonitele töökohtadele,» seisab riigipeade ühisavalduses.

Presidendid kinnitasid kavatsust suurendada energiajulgeolekut Läänemere piirkonnas ja kinnitasid arendada Läänemere energiaühenduste kavaga hõlmatud projekte, et mitmekesistada energiaallikaid, suurendada energiaturgude läbipaistvust ning luua alus jätkusuutlikule majanduskasvule kogu piirkonnas.

Atlandi-ulene kaubandussusteem

Ameerika president kinnitas oma riigi toetust Baltimaade püüdlustele kodumaiste energiaallikate ja puhta energia lahenduste, sealhulgas energiatõhususe arendamisel, et saavutada energiajulgeoleku tugevdamise, kliimamuutuse ning tuumaohutuse ja -julgeolekuga seotud ühised eesmärgid. Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu kinnitasid kavatsust tugevdada omavahelisi suhteid, laiendades majandusliku heaolu Atlandi-ulene kaubandussusteem ühiselt kaubandussidemeid, tõhustades üleilmsete julgeolekuprobleemide lahendamiseks strateegilist koostööd ning edendades demokraatiat ja inimõigusi kogu maailmas.

NATO liitlastena, kellel on ühised transatlantilised väärtushinnangud ning sarnane arusaam terviklikust, vabast ja rahumeelsest Euroopast, on meie soov jätkata ja laiendada koostööd Läänemere piirkonnas ja väljaspool seda, et rajada jõukamat, turvalisemat ja kaasavamat tulevikku.

Seame eesmärgiks edendada piirkonna kriitilise tähtsusega taristu küberjulgeolekut avaliku ja erasektori koostöö kaudu. Jätkame koostööd küberkuritegude uurimisel ja kurjategijate vastutusele võtmisel,» kinnitasid neli presidenti. Meie jõupingutustel on ühine eesmärk: avatud, koostalitlusvõimeline, turvaline ja usaldusväärne internet, kus eraelu puutumatus ja kodanikuõigused on kaitstud ning teave ja ideed saavad vabalt liikuda ning mis edendab tänapäeva majandusele vajalikke uuendusi,» seisab avalduses.

Juraś Stankievič: transatlantiline kaubanduslepe aitaks hoida Balti riikide iseseisvust 2. Ajal, mil Euroopa Liidu majandus kahaneb ning mõnedes liikmesriikides on ohtlikult kõrged töötusemäärad, on TTIP täpselt see, mida Euroopa vajab: hästi määratletud võimalus kasvu kiirendada ning töökohti luua. Eurotsoonis on juba kolmas majanduslangus vaid kuue aasta jooksul ning EL on võimetu rõhuvast olukorrast väljuma. EL vajab rohkem kaubanduslikku vabadust EL on järk-järgult ühest maailma suurimast vabakaubandusalast muutumas välistest tariifidest ümbritsetud rohkem reguleeritud turuga tolliliiduks, kus Brüssel reguleerib iga liikmesriigi võimet sõlmida vabakaubandusleppeid mõne maailma kiireimini kasvava majandusega nagu Brasiilia, India jne. Hoolimata Atlandi-ulene kaubandussusteem negatiivsest kampaaniast ning TTIP mustamisest vasakpoolsete poliitikute ja valitsusväliste organisatsioonide poolt on Atlandi-ülene lepe ja selle sisu end kahtlemata tõestanud.

Avalduses märkisid riigipead viidates Balti hartale, et Ameerika Ühendriikidel kui NATO liitlasel on sügav ja kestev huvi Eesti, Läti ja Leedu sõltumatuse, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja julgeoleku vastu. Balti riigid omakorda lubasid anda olulise panuse NATO missioonidele Afganistanis ja mujal eesmärgiga säilitada ja laiendada alliansi võimekust kollektiivkaitse, julgeolekukoostöö ja Binaarsete valikute tootlusstrateegia vallas Atlandi-ulene kaubandussusteem ja väljaspool seda.

Atlandi-ulene kaubandussusteem

Selgitame NATO raames ühiselt välja esmatähtsad valdkonnad, koolituse ja õppuste võimalused ning arendame neid. Teeme ka piirkondlikke ühishankeid ja viime ellu teisi vastastikku kasulikke julgeolekuprojekte,» seisab avalduses.

Atlandi-ulene kaubandussusteem

Majanduslikult keerulistele aegadele vaatamata peame kõik tagama piisavad kaitseinvesteeringud, et säilitada vägede võimekus, mobiilsus ja koostalitlusvõime.

Pidades silmas omavahelisi tihedaid sidemeid ja ühiseid väärtushinnanguid, kinnitasid riigipead oma eesmärki jätkuvalt edendada õigusriigi põhimõtteid, mis on vabade ja demokraatlike rahvaste ühenduse aluseks, ning meenutasid iga riigi kohustust kaitsta ja austada kõigi inimeste õigusi, kodanikuvabadusi ja inimväärikust oma territooriumil. Balti presidendid kinnitasid oma tänu Ameerika Ühendriikidele ja Ameerika rahvale mittetunnustamispoliitika eest külma sõja ajal.

Atlandi-ulene kaubandussusteem

Lisaks Valges Majas aset leidnud kohtumisele Balti presidentidega kohtub Obama järgmisel nädalal Stockholmis Põhjamaade peaministritega. Tagasi üles.