Liigu sisu juurde

Noteerimise prospekt Noteerimiseks esitatava prospekti suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-des ja sätestatut. Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud Seltsi aktsionäride üldkoosolek annab Seltsi nõukogule volituse anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad käesolevale optsiooniprogrammile.

Lisaks avaldatakse teave, mis on vajalik, et hinnata, kas tehing vastab aktsiaemitendi ja seotud osapoolteks mitte olevate aktsionäride huvidele ning kas tehing on nende seisukohast õiglane ja mõistlik.

Aktsiaoptsioonid kuuluvad usalduse oigusele

Aktsiaemitendi üldkoosolek võib kinnitada olulise tehingu muud kriteeriumid, võttes arvesse tehinguga kaasnevat riski, tehingu mõju aktsiaemitendile ja tema aktsionäridele, kes ei ole seotud isikud. Nimetatud tehinguid ei pea avalikustama, kui need on tehtud turutingimustel aktsiaemitendi igapäevase majandustegevuse käigus või kui nõukogu on veendunud, et tehingud vastavad aktsiaemitendi ja seotud osapoolteks mitte olevate aktsionäride huvidele ning on nende seisukohast õiglased ja mõistlikud.

Aktsiaemitendi nõukogu peab enne heakskiitmist veenduma, et tehing vastab aktsiaemitendi ja seotud osapoolteks mitte olevate aktsionäride, sealhulgas nende aktsionäride huvidele, kes ei oma aktsiaemitendis olulist osalust, ning et tehing on nende seisukohast õiglane ja mõistlik. Tehingu heakskiitmise otsustamisest ei võta osa nõukogu liige, kes on olulise tehinguga seotud isik.

Aktsiaemitendi nõukogu kehtestab selliste tehingute nõuetele vastavuse hindamiseks eraldi korra. Seotud isik tehingu hindamises ei osale. Noteerimise prospekt Noteerimiseks esitatava prospekti suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-des ja sätestatut.

Päritolulepinguriik ja vastuvõtjalepinguriik 1 Päritolulepinguriik käesoleva seaduse tähenduses on: 1 Eestis registreeritud emitendi puhul Eesti; 2 muu lepinguriigi emitendi puhul lepinguriik, mis on väärtpaberi emitendi registreeritud asukoht või, kui see on asjakohane, elukoht; 3 selle välisriigi, mis ei ole lepinguriik edaspidi kolmas riikemitendi või kauplemise taotleja valikul Eesti või muu lepinguriik, kus kolmanda riigi emitendi väärtpaberid on reguleeritud turul kauplemisele võetud.

Kui selliseid lepinguriike on mitu, on emitendi päritolulepinguriigid kõik need lepinguriigid, kuni emitent valib nende hulgast ühe ja avalikustab selle valiku vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule.

Peatüki kohaldamine 1 Käesolevat peatükki kohaldatakse eurofondi valitsejale, alternatiivfondi valitsejale ja väärtpaberiportfelli valitsemise teenust osutavale investeerimisühingule edaspidi käesolevas peatükis koos varahaldur määral, nagu ta investeerib aktsiaemitendi aktsiatesse investori nimel.

Kaasamispoliitika avalikustamine 1 Varahaldur ja institutsionaalne investor avalikustavad oma veebilehel kaasamispoliitika, milles kirjeldatakse, kuidas lõimitakse investeerimisobjektiks olevatesse äriühingutesse edaspidi käesolevas peatükis sihtemitent investeerimisel aktsionäri õiguste rakendamine varahalduri ning institutsionaalse investori investeerimisstrateegiasse.

Avalikustama ei pea hääletusi, mis on ebaolulised hääletatava küsimuse või sihtemitendis hoitava osaluse suuruse tõttu. Investeerimiskokkuleppe avalikustamine 1 Institutsionaalne investor avalikustab oma veebilehel, kuidas tema omakapitaliväärtpaberitesse investeerimise strateegia vastab institutsionaalse investori kohustuste riskiprofiilile ja kestusele ning kuidas investeerimisstrateegia toetab varade tootluse kasvu keskpikas perspektiivis.

Seda teavet tuleb ajakohastada kord aastas. Investeerimisstrateegia elluviimise kohta teabe andmine 1 Varahaldur avaldab kord aastas institutsionaalsele investorile ülevaate, kuidas temaga sõlmitud kokkulepe vastab varahalduri investeerimisstrateegiale ning kuidas investeerimisstrateegia edendab investeerimisfondi või institutsionaalse investori vara tootlust keskpika ja pikaajalise perioodi jooksul.

Krediidiasutuste seadus (lühend - KAS)

Varahaldur ei pea institutsionaalsele investorile ülevaadet avaldama, kui selline teave on avalikult kättesaadav. Aktsionäri ja emitendi teenustasude avalikustamine 1 Krediidiasutus, väärtpaberite keskdepositoorium ja väärtpaberiportfelli valitsemise teenust osutav investeerimisühing edaspidi käesolevas paragrahvis koos vahendaja avalikustavad oma veebilehel iga järgmise teenuse osutamise eest võetavad teenustasud, tehes seda iga teenuse kohta eraldi: 1 aktsiaemitendile või tema määratud kolmandale isikule aktsiaemitendi aktsionäride kohta teabe edastamine; 2 aktsiaemitendilt või tema määratud kolmandalt isikult teabe esitamine aktsiaemitendi aktsionäridele eesmärgiga tagada aktsionäride võimalus üldkoosolekul osaleda ja hääletada ning oma teisi aktsionäri õigusi kasutada; 3 aktsionärile või tema määratud kolmandale isikule aktsiaemitendi üldkoosolekul osalemise ja hääletamise võimaluse pakkumine; 4 aktsionäri sõnaselgel loal ja tema juhistest lähtuvalt vahendajana aktsionäri üldkoosolekul esindamine.

Piiriüleselt ja riigisiseselt võetavate teenustasude erinevused peavad põhinema tegelikel kuludel ning olema põhjendatud. Hääletusnõustaja teabe avalikustamise kohustus 1 Hääletusnõustaja avalikustab oma veebilehel käitumisjuhendi, mida ta oma tegevuses järgib. Kui hääletusnõustaja käitumisjuhendit ei järgi või järgib osaliselt, siis avaldab ta oma veebilehel käitumisjuhendi järgimata jätmise või osalise järgimise põhjendused.

Äriplaan 1 Äriplaan peab sisaldama taotleja kavandatava äritegevuse olemuse, organisatsioonilise ülesehituse, sisekontrolli süsteemi ja juhtimisstruktuuri kirjeldust ning järgmiste asjaolude kirjeldust, prognoosi ja analüüsi: 1 taotleja varade ning aktsia- ja omakapitali suurus; 2 taotleja tegevuse tehnilise korralduse tase; 3 strateegia ja tegutsemiseks kavandatud turuosa; 4 kavandatav tegevus, osutatavad teenused ning pakutavad tooted, eeldatavad kliendid ja turu konkurentsitingimused; 5 aastabilanss ja finantsnäitajad, sealhulgas tulud, kulud, kasum ja rahavood, ning nende aluseks olevad eeldused; 6 krediidi- ja investeerimispoliitika; 7 riskide juhtimise üldised põhimõtted ja riskide juhtimise strateegia. Tegevusloa taotluse läbivaatamine 1 Kui taotleja ei ole tegevusloa taotlemisel esitanud kõiki käesoleva seaduse §-s nimetatud andmeid ja dokumente või need ei ole täielikud või nõuetekohaselt vormistatud, on Finantsinspektsioonil õigus nõuda taotlejalt puuduste kõrvaldamist. Taotluse läbi vaatamata jätmise korral tagastab Finantsinspektsioon esitatud dokumendid. Tegevusloa andmise otsus 1 Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kuue kuu jooksul, arvates kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamisest, kuid mitte hiljem kui 12 kuu jooksul, arvates tegevusloa taotluse saamisest.

Optsiooni realiseerimise hinda saab kohendada, kui see on objektiivselt õigustatud Seltsis toimunud korporatiivsete muutuste tõttu. Kohendamise täpsed tingimused sätestatakse optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutega sõlmitavates optsioonilepingutes. Optsioonide tähtaeg on 3 aastat optsioonide andmisest. Aktsiaoptsioonid väljastatakse õigustatud subjektidele personaalselt ning aktsiaoptsiooni saanud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata.

Aktsiaoptsioonid on päritavad.

Väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Aktsiaoptsioone ei saa realiseerida rahas. Aktsiaoptsiooni tühistamise või muul viisil mitterealiseeritavaks muutumise korral ei ole aktsiaoptsiooni saajal õigust mis tahes kompensatsioonile. Optsiooniprogrammi täitmine toimub Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate välja laskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsuse võtab vastu Seltsi Üldkoosolek või nõukogu, kui Üldkoosolek on teda selleks volitanud. Seltsil on õigus keelduda aktsiaoptsioonide realiseerimisest ja Seltsi aktsiate väljalaskmisest õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui: i Seltsi üldkoosolek ei võta vastu otsust Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta; ii aktsiaoptsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud õigustatud isiku algatusel või vastava õigussuhte Seltsi poolt erakorralise ülesütlemise tõttu optsiooni saajast tuleneval põhjusel nt kohustuste rikkumine, usalduse kaotus vmskusjuures Seltsi nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid; iii Seltsi majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud; iv optsioone saama õigustatud isik ei ole täitnud optsioonilepingus sätestatud ning optsiooni realiseerimise eelduseks olevaid tulemuskriteeriume; v optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Tööandja seisukohalt on aktsiaoptsioonide tagamise idee anda töötajatele stiimul viia oma huvid vastavusse aktsionäride huvidega.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Töötaja seisukohast on aktsiaoptsiooni võimalus osta aktsiaid ettevõttest, kus ta töötab. Tavaliselt määratakse grandihind toetuse pakkumise ajal turuhinnaks.

Aktsiaoptsioonid kuuluvad usalduse oigusele

Kui aktsia turuhind tõuseb, on toetushind endiselt sama ja töötaja ostab optsiooni kasutamisel aktsia turuväärtusest madalama hinnaga. Sel moel on toetused sarnased ostuvõimalustega, kuid ilma aegumiskuupäevata.

Kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata aktsiaoptsioonide toetused Kvalifitseeritud aktsiaoptsiooni toetus, mida nimetatakse ka stimuleerivaks aktsiaoptsiooniks ISOsobib maksustamise erikohtlemiseks: optsiooni ostmisel ei pea te tulumaksu maksma, selle asemel maksate kapitalikasumi maksu, kui müüte aktsiaoptsiooni.

Terminaator- kaitseta

Toetust ei pruugi siiski pakkuda turuväärtusest madalama hinnaga, kuna kvalifitseerimata võimalused on. Samuti on kvalifitseeritud aktsiaoptsioonide andmise tüüp mõnikord riskantsem, kuna töötaja peab maksustamiseks erikohtlemise saamiseks pikemat aega kinni pidama.

Aktsiaoptsioonid kuuluvad usalduse oigusele

Tavaliselt reserveeritakse see kõrgema taseme töötajatele ja ettevõte ei saa seda maksuvähenduseks maha kanda. ISO-sid ei saa teisele isikule ega üksusele üle anda, välja arvatud testamendi või usalduse kaudu.