Liigu sisu juurde

Kindlustusrisk Insurable risks Kindlustusrisk on oht või sündmus, mis võib tekitada kahju ning mille vastu kindlustatakse. Ameerika tüüpi optsioon American option Ameerika tüüpi optsioon on optsioon, mida saab kasutada igal ajal optsiooni eluaja jooksul.

Kui lepingut ei täideta, siis käsiraha ei tagastata.

Raamatupidamise sõnastik / sõnaraamat

L Laen — Kohustus laenuks võetud rahasumma tulevikus koos intressidega tagasi maksta. Laenukulude maksumus — Näiteks laenuintressid, laenuvõtmisega kaasnevad tasud jne. Võib kajastada kuluna või kapitaliseerida laenu abil soetatud vara soetusmaksumuses. Laenurisk — Oht, et laenudeks välja antud või investeeritud kapitali ei saada laenuvõtjalt tagasi.

Riski suurust mõjutavad tegurid: info usaldusväärsus, laenu usaldatavus, laenutagatis, laenu taotlejale kuuluva ettevõtte puhasväärtus, laenuvõtja sissetulekute ehk rahavoo maht ja stabiilsus. Lepingu ülesütlemine — Lepingu lõpetamine tühistamine mingi ettenähtamatu asjaolu tõttu, mis teeb selle täitmise võimatuks või ebaseaduslikuks. Liigpakkumine — Turuseisund, kus pakkumine ületab märgatavalt nõudmist.

Liising — Tehing, mille korral liisingufirma ostab kliendi poolt välja valitud vara ja rendib selle talle välja, küsides selle eest intressi. Liisinguleping — Leping, milles liisinguandja kohustub omandama liisinguvõtja poolt määratud eseme ja andma selle liisinguvõtja kasutusse ning liisinguvõtja kohustub maksma kasutatava eseme eest tasu.

Linkpiduriefekt — Nähtus, et üldnõudluse kasvades hinnad tõusevad, ent üldnõudluse vähenedes ei lange, vaid jäävad endiseks. Likviidsus — Likviidsus näitab, missuguse ajaga ja kui kergelt on võimalik varasid muuta sularahaks või siis selle ekvivalentideks nt rahaks pangakontolet kasutada seda millegi ostmiseks või võlgade tasumiseks.

Lõpetamata toodang — Osaliselt valmis tooted, mis vajavad veel töötlemist. Raamatupidamises arvestatakse tavaliselt saldomeetodil, lahutades kõigi tootmiskulude üldsummast valmistoodangu maksumuse tegelikus omahinnas. Lõppbilanss — Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul.

RahaFoorum

Lõppbilansikirjed peavad olema täpselt samasugused kui järgneva perioodi algbilansi vastavad kirjed. Lõppsaldo — Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Lõpetatud lepingu meetod — Meetod, mille kohaselt pika tähtajaga projektide puhul ei arvestata mingeid tulusid enne projekti lõpetamist. Lühiajaline kohustus — Kohustus, mis tuleb tasuda ühe aasta jooksul. Lühiinvesteering — Ettevõtte investeeringud, mis likvideeritakse aastaga või lühema ajaga; nt.

M Maksuvaba miinimum — Summa, mille ulatuses eraisiku tulu ei maksustata tulumaksuga.

Sõnaraamat

Mittekapitaliseeritavad kulud — Kulud, mis ei peegeldu bilansis vaid kantakse kohe kasumiaruandesse. Muutuvkulu — Kulu, mis muutub proportsionaalselt tegevuse mahu muutumisega.

N Netopalk — Palk, mille saab töötaja pärast brutopalgast maksude mahaarvamist reaalselt kätte. Nullsaldo — Konto seis, kui selle deebet- ja kreeditkäive on võrdsed ning saldo on null. Nõudlus — Toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta teatud hinna juures kindlal ajahetkel. O Omahind — Ühe tooteühiku tootmise kulu, mis leitakse, jagades tootmiskulu tooteühikute arvuga. Omakapital netovara — Ettevõtte omanikele kuuluv kapital, mis koosneb põhiliselt omanike poolt tehtud sissemaksetest ja kasumist.

Optsioon — Õigus teatava aja jooksul lepingus ettenähtud tehingut lõplikult sooritada või sellest loobuda; tuletisväärtpaber, mis annab õiguse alusväärtpaberite ostmiseks või müümiseks määratud tähtajal määratud hinnaga. Ostukonto — Konto, milles arvestatakse jooksval arvestusperioodil ostetud kaupade maksumust.

ADR on aktsia, mis kaupleb Ameerika Ühendriikide turul, kuid on emiteerinud välismaine ettevõte. Avatud investeerimisfond Open-ended fund Avatud investeerimisfond on fond, mille osakuid ostab fondivalitseja osakuomaniku nõudmisel tagasi. Eesti õiguse kohaselt loetakse avatud fondiks ka fondi, mis ostab fondi osakud tagasi ühe kuu jooksul, arvates osakuomaniku poolt vastava nõude esitamisest. Üldjuhul on avatud fond valmis igal pangapäeval investori nõudel emiteerima uusi osakuid ja on ka igal pangapäeval valmis osakuid osakuomanikelt nende puhasväärtusega tagasi ostma. ATM Automatic teller machine ATM on ingliskeelne lühend väljendist automatic teller machine, mis tähendab panga sularahaautomaati.

Ostumaks — Tarbekaupadelt võetav maks, mida tasub ostja. P Palk — Tasu, mida tööandja maksab töötajale tehtud töö eest. Palgavõlgnevus — Tööandja poolt töövõtjale palgapäeval maksmata jäänud palga summa. Pankrot — Kohtu väljakuulutatud maksevõimetus. Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse juriidiline isik pankrotiseaduses sätestatud korras.

Pant — Laenuvõtjale kuuluv vara, mille väärtus on küllaldane, et tagada tema poolt saadud võla tagasisaamist. Passiivne maksebilanss — Maksebilanss on passivne kui laekunud summa deebetpool on väiksem kui välismaale ülekantud summa kreeditpool. Pehmed kaubad — Börsiargoos kasutatav väljend teravilja, kohvi, kakao, villa, puuvilla jt. Pensionifond — Sihtotstarbeline lepinguline investeerimisfond; rahasumma, millest fondi osanikele nende pensionile jäämisel pensione makstakse. Pereettevõte — Ettevõte, mida kas Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid või valdavalt omavad ühe perekonna liikmed, kes osalevad ettevõtte juhtimises ja tegevuses.

Pikaajaline kohustus — Kohustus, mille tasumise tähtaeg on kaugemal kui üks aasta. Pikaajaline võlg — Laenuvõlg, mida ei ole Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid tagasi maksta enne aasta möödumist. Puhaskahjum — Summa, mille võrra perioodi kulud ületavad sama perioodi tulusid.

Puhasteenistus — Isikule jääv tulusumma pärast seda, kui kõik maksud on maha arvatud. Puudujääk — Tegelikult olemas oleva rahasumma või kaubakoguse vahe, mis arvestuste kohaselt peaks olemas olema. Põhivara — Vara, mida eeldatavasti kasutatakse ühest aastast pikema aja jooksul. Püsikulu — Kulu, mis Aligator strateegia IQ variant erinevate tegevusmahtude puhul teatud ajaperioodil muutumatuks.

R Raamatupidamise põhimõtted — Rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted, millest juhindutakse raamatupidamisaruannete koostamisel. Rahavoog — Ettevõtte rahaliste vahendite laekumised ja väljaminekud. Rahavoogude aruanne — Raamatupidamisaruanne, mis kajastab ettevõtte aruandeperioodi raha tegelikke laekumisi ja väljamakseid.

Reinvesteerimine — Investeeringust saadud kasumi investeerimine kas samasse ettevõttesse või samasse riiki. Rentaablusanalüüs — Toodangu mahu või müügikäibe uurimine selgitamaks seoseid firma kulude struktuuri, toodangumahu ja kasumi vahel ja andmaks hinnang firma tegevuse tasuvusele.

Risk — Oht, mille ilmnemisel ettevõtja kaotab oma ettevõtte väärtust. Revalveerimiskasum — Laos hoitavate varade maksumuse suurenemine nende turuhinna tõusu tagajärjel, mida tehakse kindlaks ümberhindamisel. S Segmenteerimine — Turu jagamine teatud tunnuste järgi väiksemateks osadeks — turusegmentideks. Sihtturg — Toote tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum. Sisemajanduse kogutoodang SKT — Aasta jooksul toodetud lõpptarbimise kaupade ja teenuste maksumus turuhinnas, millele arvatakse juurde ekspordi ja impordi saldo.

Slump — Majanduse äkklangus. Soetamiskulud — Kõik ostuhinnale lisanduvad kulud, mis tulenevad vara soetamisest või on sellega kuidagi seotud. Soetusmaksumus — Vara omandamisel makstud summa, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud väljaminekutest, sealhulgas maakleri ja panga teenustasud, registreerimise ning juriidilise ekspertiisiga seotud väljaminekud jms. Stardikapital — Rahalises väljenduses vajaminev ressurss tegevuse alustamiseks kuni selliste tulude laekumiseni, mis katavad jooksvad kulud.

Strateegia — Üldine tegevuskava pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Strateegiline juhtimine — Strateegia väljatöötamine ja elluviimine. Sulgemiskurss — Väärtpaberite hind börsipäeva lõpul. T Tagatis — Laenuvõtjale kuuluv vara, mille väärtus on küllaldane, et tagada tema poolt saadud võla tagasisaamist.

Tasuvusaeg — Aeg, mille kestel saadud kasum katab tehtud kulude summa. Leitakse investeeringu ja aasta netolaekumi jagatisena. Tasuvusanalüüs — Toodangu mahu või müügikäibe uurimine selgitamaks seoseid firma kulude struktuuri, toodangumahu ja kasumi vahel ja andmaks hinnang firma tegevuse tasuvusele. Tarbijahinnaindeks — Hinnaindeks, mis mõõdab üksikisikute tarbekauba- ja teenusekorvi hinna muutumist; levinuim hinnaindeks.

Tegevuskulud — Ettevõtte normaalse äritegevusega kaasnev kulu, välja arvatud müüdud kaupade maksumus. Tekkepõhine arvestus — Majandustehingute kajastamine vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või välja makstud.

Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid Vabakaubandusstrateegia kontrollimine

Tootmisvõimsus — Tootmisettevõtte maksimaalselt võimalik toodangu aastane väljalase. Väljendatakse protsentides maksimaalsest võimsusest. Toote omahind — Ühe tooteühiku tootmise kulu, mis leitakse, jagades tootmiskulu tooteühikute arvuga.

Kui see pole võimalik, siis on Sul võimalus paluda pangal sekkuda. Välkmaksed jõuavad saajani üldjuhul mõne sekundiga ja neid saab teha kohalikele pankadele, mis pakuvad välkmaksete vastuvõtmise võimalust. Vastu saab välkmakseid võtta nendest Euroopa pankadest, mis on liitunud üle-euroopalise välkmaksete süsteemiga. Välkmaksete võimaluse olemasolu saab kontrollida maksja pangas ning süsteemiga liitunud pankade nimekirja leiab Eba Clearing kodulehelt. Väljuvate välkmaksete hind on sama, mis tavalistel siseriiklikel euromaksetel, lisatasu ei kehtestata.

Kui soovid kanda raha teisele Swedbanki kontole mõnes muus valuutas, kasuta riigisisese makse vormi nagu tavaliselt. Kui soovid kanda raha mõnes teises Eesti pangas asuvale kontole, kasuta välismakse vormi. Toiduainetööstuse kutsetegevuse struktuuri analüüs näitab, et ta peab omama mitmesuguseid kutsetegevusi tootmise ja tehnoloogilise, organisatsioonilise ja tehnoloogilise, tehnoloogilise, majandusliku ja tehnoloogilisemille hulgas tootmise ja tehnoloogiliste vahenditega otseselt Mõjutab tootmise tehingute tegemise seotud tootmise, projekteerimise, portsjoni ja vabanemisega kulinaarsete toodete elektritööstuse ettevõttes.

See võimaldab teil eraldada tootmise tehnoloogilise pädevuse teiste professionaalsete pädevuste hulgas kõige olulisem, mis mõjutab otseselt toiduvalmistamise kokk kvaliteetseid kulinaarseid tooteid.

Ja teadmiste, oskuste ja 1 oskuste, professionaalsete ja oluliste omaduste kombinatsiooni, mis aitavad kaasa tõhusale koolitusele Primaarse kutsehariduse küpsetusasutuste. Kahjuks ei mõjutanud eelnevalt läbi viidud uuringud toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamist selle ettevalmistamise etapis esmase kutsehariduse institutsioonis UNEOmis kahjustab selle kutseõpet.

On mitmeid vastuolusid: I Kaasaegse tööturu nõuete vahel kokkide pädevuste vahel. Siit järgib uurimistöö probleemi: Millised on mudel ja pedagoogilised tingimused toiduainetööstuse tulevase ratsaväe tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks peamise kutsehariduse institutsioonis? Objektiks on esmase kutsehariduse institutsiooni professionaalse koolituse protsess esmase kutsehariduse institutsioonis.

Teema on toiduainetööstuse tulevase padude tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamine. Eesmärk on teoreetiliselt põhjendada ja eksperimentaalselt kontrollida mudeli ja pedagoogilisi tingimusi toiduainetööstuse tulevase Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks kutsehariduse süsteemis. Hüpoteesi uuringud. Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamine kutsekoolis võib olla edukas, kui: 1.

Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid Raha binaarsete valikutehingud

Tootmist ja tehnoloogilist pädevust peetakse juhtivaks pädevuseks oma ametialase pädevuse struktuuris ja hõlmab kognitiivseid, operatiivseid ja isiksuse ja motiveerivaid komponente. Võttes arvesse potentsiaalsete tööandjate nõudeid, on haridusprotsessis välja töötatud ja rakendatud tulevase õõnsuse tööstuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise mudel.

  • Perekonnaõiguslikud toimingud | Notarite Koda
  • Valiku strateegia Saksofon Bank
  • Raamatupidamise sõnastik / sõnaraamat | eRaamatupidaja
  • Vastused sagedastele küsimustele - Swedbank

Selle mudeli rakendamist pakuvad järgmiste pedagoogiliste tingimuste kompleks: Eri distsipliini "Kuli Naria" sisu valik ja struktureerimine koolitusmoodulite kujul, kaasa arvatud invariantse osa, mis põhineb distsipliini õppekava sisul ja riigi valitsusväliste organisatsioonide peegeldavatest nõuetest ja muutujast, mis põhineb kasutamisel Põhiattevõtete kulinaarsete toodete tootmine; Hoone organisatsiooniline struktuur Koolitusmoodul õppejõudude kasutuselevõtu protsessi vormis: sissepääs ja tegemine, teave, praktiline ja kontroll; Probleemi ülesannete, seminaride, laboratoorsete ja praktiliste teoste kasutamine, projektid, mis kajastavad toiduainetööstuse tulevase katuse kutsetegevust; Õppimine ja analüüs tõhususe tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tulevase plaadi toiteallikas tööstuse EPO haridusprotsessis potentsiaalsete tööandjate kaasamisega.

Teadusülesanded: 1. Kutsetegevuse analüüsi põhjal ilmneb toiduainetööstuse tulevase õõnesuse nõuded ja määrata kindlaks oma ametialase pädevuse struktuuri. Määrata kindlaks toiduainetööstuse tulevase katuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise struktuur, kriteeriumid ja näitajad. Töötada välja toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise mudel.

Piisav struktuur ja sisu spetsiaalse distsipliini "cooking" tähendab selle mudeli rakendamise vahendeid. Kontrollige eksperimentaalsete tööde käigus toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse kujundamise mudeli ja pedagoogiliste tingimuste tõhusust. Metoodiline alus Uuringud on koolituse psühholoogilised ja pedagoogilised alused Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid.

Bespalho, B. Gershung, L. Gurier, v. Kirsanov, E. Klimov, P. Svorov, N. Talisin et al. Sonenko et al. Bespalho, V. Kontraiev, a. Novikov, C. Rubinshtein et al. Bondarevskaya, V. Dvalov, A. Lyontiev, A. Serikov, E. Yakimanskaya jt.

Baitenko, E. Rooma, I. Shadrikov jne ; Probleemide õppimise teooria I. Lerner, T. Cudryavtsev, M. Makhmutov, M. Zakkin jne ; Modulaarsete programmide kavandamise ja rakendamise tehnoloogiad K. Zagaynova, G. Ibrahimov, I. Sokolova, S. Sokolov, M. Choshanov, F. Shageeva, P. Yetseviche jne.

Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid Parim online-aktsia maakler algajatele

Uurimismeetodid: Teoreetiline - analüüs filosoofilise, sotsioloogilise, psühholoogilise ja pedagoogilise kirjanduse, poliitika ja regulatiivsete dokumentide, õppimise ja pedagoogiliste kogemuste analoogia, modelleerimise; Empiiriline: vaatlus, küsitlused uuring, individuaalsed ja grupi vestlusedõppimise tulemuste uurimine haridus- ja väljaspool Õppetegevus tegevustooted õpilased; Pedagoogiline katse; Tulemuste töötlemise statistilised meetodid.

Uurimisbaas: eksperimentaalne töö viidi läbi riigieelarve haridusasutuse põhjal Naberezhnye Chelny esmase kutsehariduse "Professional School nr 67". Uuring viidi läbi kolmes omavahel kokku: Esimeses etapis uuriti uuringu teoreetilises uuringus uuritava probleemi olukorda, arendati välja teadusuuringute teaduslikud seadmed, töötati välja selle programm ja tehnikat, selle avaldus viidi läbi esialgsed tulemused kokkuvõtlikult.

Teises etapis viidi läbi toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse kujundamise mudel, määrati kindlaks selle rakendamise pedagoogilised tingimused; Sisu spetsiaalne distsipliini "cooking" kujul didaktiliste moodulite struktureeritud; Teostatakse moodustumise katse ja selle tulemused on kokku võetud. Kolmandas etapis viidi läbi andmete üldistus, uuringu tulemused tõmmati välja, millist hüpotees oli statistiliselt kontrollitud, koostati eksperimentaalse töö peamised järeldused, sõnastati väitekirja.

Uuringu teoreetiline tähendus on see, et see võeti kasutusele "Cook-Professional tööstuse" kontseptsiooni teaduslikus ringlusesse, "konkurentsivõimeline kokk"; Sisuliselt mõiste "tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tulevase katuse toiduainetööstuse selgub kolmekomponentse struktuuri selle pädevuse, mis anti staatuse juhtiva pädevuse struktuuri professionaalse pädevuse selle töötaja; Esitatakse esmase kutsehariduse institutsioonis asuva toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse kujundamise mudel ja pedagoogilised tingimused.

Uuringu praktiline tähtsus seisneb selles, et tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise tehnoloogia on välja töötatud tulevaste toitumissektori kokad, mis on rakendatud distsipliini "toiduvalmistamise" õpetamise kompleksi abil, sealhulgas teabe, praktiliste juhtimismoodulite abil; suunised I sõnul ja korraldab koolitusi, iseseisev töö, ettevalmistus seminaride ja laboratoorsete ja praktiliste klasside ettevalmistamine; Kutsevõistluste, teemadel olümpiaadide, loominguliste projektide läbiviimise määrused kutseala "kokk" järgi.

Uuringu tulemused tutvustati peamise kutsehariduse "Professional Schooli 67 riigi eelarveasutuse praktikasse ja neid saab kasutada teiste haridusasutuste poolt. Uurimistulemuste täpsust ja kehtivus annab probleemi uurimiseks süsteemne ja terviklik lähenemine, toetades põhiuuringud Sellel on laia allikad kasutatavad allikad, valitud uurimismeetodite adekvaatsus nende seas ja pedagoogiline katse selle loogika ja ülesannete, teemade laia katvusega; saadud tulemuste statistiline töötlemine ja analüüs.

Uurimistulemuste heakskiitmine. Uuringu kursust ja tulemusi erinevatel etappidel teatati ja arutati I osakonna koosolekutel I osakonna osakonna ja kõrgema kutsehariduse meetodite koosolekutel riigieelarve haridusasutuse pedagoogilistes nõukogudel "Professional School nr 67" International, kõik-vene ja vabariiklased teaduslikud ja praktilised konverentsid Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid.

Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid Manchesteri ulikool

Autori väljaanded. Kaitsel on järgmised sätted: i 1. Professionaalse kokkade tootmine ja tehnoloogiline pädevus on professionaalse pädevuse struktuuris, tagades selle tootmise ja tehnoloogilise tegevuse tõhususe toiduainetööstuse ettevõttes.

Tarnetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise järgmised pedagoogilised tingimused hõlbustavad järgmisi pedagoogilisi tingimusi: a Eri distsipliini "toiduvalmistamise" sisu valik ja struktureerimine koolitusmoodulite kujul, kaasa arvatud invariantse CME FX valikud, mis põhineb distsipliini õppekava sisul ja riigi valitsusväliste organisatsioonide peegeldavatest nõuetest ja muutujast, mis põhineb põhiattevõtete kulinaarsete toodete tootmise kasutamisel; Üks!

Töö struktuur. Lõputöö koosneb sissejuhatusest, kahest peatükist, järeldusest, kasutatud kirjanduse nimekirjast, sealhulgas allikast, 22 rakendust, sisaldab 10 numbrit ja 40 tabelit. Sarnane väitekirja töötab eriala "Kutsehariduse teooria ja metoodika", Toiduainetööstuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise pedagoogilise tehnoloogia aluseks peaks olema modulaarne õppetehnoloogia, mis võimaldab tagada pedagoogilise protsessi terviklikkust ja rakendada kutseõpet, haridust ja arengut õpilased.

Riigi valitsusväliste organisatsioonide sisu, Gbou valitsusväliste organisatsioonide koolitusplaan PU "Cook" kutsealal, et teha kindlaks võimaluse rakendada pedagoogilisi tingimusi tulevaste plaatide tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks toiduainetööstus.

Analüüs viitab sellele, et FD plokkide, CD-de, CD-de erialade sisu suudab mõjutada toiduainetööstuse tulevase plaadi professionaalse pädevuse moodustamist. Siiski ei aita aga tulevaste kutsealaste küpsete traditsioonilise koolituse kaasa toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tõhusale kujundamisele. Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise sihtotstarbeline protsess rakendatakse spetsiaalse distsipliini "toiduvalmistamise" struktureeritud sisu abil.

Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid Loetelu aktsiad kauplemise strateegiad

Special distsipliini "toiduvalmistamise" struktuur ja sisu on toitevööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise mudeli rakendamise vahend koolitusmoodulite kujul, sealhulgas muutuja ja invariantsete osade kujul Esitatud kujul tooteid, raam ja semantiline mudelid on põhjendatud. Kooskõlas toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise näidisele, õppimisorganisatsioonide optimaalsetele vormidele piisava ülesannete täitmiseks kindlaksmääratud vahendid ja õppimismeetodid.

Tuginedes haridusprotsessis ja sisu valiku ja struktureerimise aluspõhimõtted, töötati välja koolitusmooduli organisatsiooniline struktuur, mis on funktsionaalselt omavahel seotud plokkide komplekt: sisenemine ja ajakohastamine, teave, praktiline ja kontroll. Plokid on omavahel ühendatud, mis on tingitud vajadusest naasta varem koolitatud õppetappide juurde haridusmaterjali ringlussevõtuks.

Ettevalmistuse sisu keskendub tervikliku õppeprotsessi loomisele, mis soodustab toiduainetööstuse tulevase katuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamist. Õpilased peavad spetsiaalselt õpetama loominguliste projektide täitmise metoodika põhitõed, mis meelitavad osalema "professionaalse konkurentsi vahendina toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks.

Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise protsessi tõhusus sõltub potentsiaalsete tööandjate osalemisest UOPi haridusprotsessis. Katse käigus saadud tulemused kinnitavad hüpoteesi, et USA poolt eraldatud pedagoogilised tingimused suurendavad õpetuste motivatsiooni, teadmiste taset, aitavad kaasa praktiliste oskuste ja oskuste tõhusale moodustamisele, töötada välja kutsealased ja olulised omadused tulevane plaat toiduainetööstuse.

Sellest tuleneva õõnesektori tootmise ja tehnoloogilise pädevuse kognitiivse, tegutsemise ja tegevuse, isiksuse ja motiveerivate komponentide kognitiivse, isiksuse ja motiveerivate komponentide moodustub õppeprotsessis õppeprotsessis.

Järeldus Areng, põhjendus, eksperimentaalne kontroll ja katsetamine õppekavas mudeli ja pedagoogiliste tingimuste valmistamisel tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tulevase plaadi toiduainetööstuse asutuses esmase kutsehariduse asutuses viiakse läbi järgmise järjestuse: 1 võimalike tööandjate nõuete kindlaksmääramine toiduainetööstuse tulevasele plaadile; 2 toiduainetööstuse plaadi kutsealase pädevuse struktuuri kindlaksmääramine, mis põhineb tema kutsetegevuse analüüsil; 3 toiduainetööstuse tulevase katuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise struktuuri, kriteeriumide ja tehnoloogilise pädevuse määratlus; 4 mudeli kujundamine ja pedagoogiliste tingimuste põhjendus toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks; 5 spetsiaalse distsipliini "cooking" struktuuri ja sisu põhjendus selle mudeli rakendamise vahendina.

Väitekirja näitas, et tööandjate peamine nõue kutseala lõpetajale "Cook" on tootmise ja tehnoloogilise pädevuse olemasolu, mille kohaselt toiduainetööstuse tulevase loomise võime teostada ettevalmistamise, disaini, Puudulike toodete osa ja vabastamine elektritööstuse ettevõtetes. Tuginedes sisuliselt nähtuse kaalumisel, struktuuri tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tulevaste plaatide toiduainetööstuse on välja töötatud, mis hõlmab kognitiivseid teadmisi ja arusaamist tehnoloogiate tootmise kulinaarsete toodeteoperatiiv- ja tegevus praktiline teadmiste rakendamine kulinaarsete tootmistehnoloogiate kohta ja isikliku noodide motiveerivate komponentide koolitus motivatsiooni ja professionaalsed ja olulised omadused tulevase plaadi toiduainetööstuse, aidates edukas rakendamine muud osad.

Kognitiivsete ja operaatoritegevuse komponentide sisu on invariantne ja muutuv osa. Invariantide osa sisaldab spetsiaalse distsipliini "toiduvalmistamise" õppekava sisu ja peegeldab esmase kutsehariduse riikliku haridusstandardi nõudeid; Muutuva osa on põhiattevõtete kulinaarsete toodete tootmise tehnoloogia. Kooskõlas uurimise eesmärgil töötas välja düsimastardaja tulevase kokkade tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise mudeli esmase kutsehariduse institutsioonis, mis moodustab nelja struktuuriploki: eesmärgi, sisuka, organisatsioonilise ja täidesaatev ja tõhus.

Selle mudeli konstruktsiooni kontseptuaalne alus oli modulaarse koolituse süsteemse, isikliku tegevuse, pädevuse ja põhimõtete sätted struktureerimine, järjepidevus, probleemset, kohanemisvõimet, paindlikkust, tagasisidet. Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise protsess on järgmised pedagoogilised tingimused: a spetsiaalse distsipliini "toiduvalmistamise" sisu valimine ja struktureerimine koolitusmoodulite kujul, Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid arvatud invariant osa põhineb distsipliini õppekava sisul ja kajastab esmase kutsehariduse riikliku haridustaseme nõudeid ja muutujat põhiliste ettevõtete tootmise tehnoloogiate kasutamisel; b koolitusmooduli organisatsiooni struktuuri loomine õppeühikute osaluse järkjärgulise protsessi vormis: sissepääs ja tegemine, teave, praktiline ja kontroll; c problemaatiliste ülesannete, seminaride, laboratoorsete ja praktiliste teoste kasutamine, projektid, mis kajastavad toiduainetööstuse tulevase plaadi kutsetegevust; d toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse tõhususe uurimine ja analüüsimine esmase kutsehariduse institutsiooni haridusprotsessis potentsiaalsete tööandjate kaasamisega.

Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise sihtotstarbeline protsess rakendatakse selle pädevuse vormide juhtiva erilist distsipliini "toiduvalmistamise" sisu kaudu. Väitekiri töötati välja ja tutvustati esmase kutsehariduse institutsiooni haridusprotsessi, erilist distsipliini programmi "Cooking" programmi, mis on loogiliselt asuv treeningmoodulite järjestus.

Moodul sisaldab teavet, praktilist, kontrolli bloki ja kavatsetakse uurida omavahel seotud meetodite, vormide ja õppevahendite kompleksi abil, mis on toidu tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse komponentide hindamise objektiivne skaala. Tööstus esmase kutsehariduse institutsiooni koolituse käigus töötatakse välja. Väitekiri töötas välja ploki struktuuri valmistamisel, Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid on Teddy kolm musta varedust omavahel seotud plokkide komplekt: sisend ja ajakohastamine, teave, praktiline, kontrolli.

Vastused sagedastele küsimustele

Toiduainetööstuse tulevase katuse valmistamise sisu keskendub tervikliku õppeprotsessi loomisele, mis edendab selle töötaja tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamist. Toiduainetööstuse tulevase plaadi tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise uuringus ja pedagoogilistes tingimustes tuvastatud mudelit testiti esmase kutsehariduse "Kutseõppeasutuse " eksperimentaalses töös.

Tulevase koobasitööstuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamise tõhususe hindamiseks kasutatakse järgmisi parameetreid: teadmiste koostamine kulinaarsete toodete tootmise tehnoloogiate kognitiivsete komponentide"moodustamise tase Kulinaariatoodete tootmise kutsealaste oskuste ja oskuste ja oskuste koolituse oskuste töö- ja tegevusosade kujundamine; toiduainetööstuse tulevase katuse ja haridusliku motivatsiooni kujundamine isiklik motiveeriv komponent.

Eksperimentaalse töö käigus saadud tulemused kinnitavad usaldusväärselt meie esitatud eelduste ja toiduainetööstuse tootmise ja tehnoloogilise pädevuse moodustamiseks eraldatud mudelit ja pedagoogilisi tingimusi, rakendatakse tegelikus koolitusprotsessis Primaarse kutsehariduse institutsioon, mis näitab uuringu peamise eesmärgi saavutamist.

Viited väitekirja uuringud pedagoogiliste Sciences Hamatgaleeva kandidaat Gulia Agzamtdinovna, 1. Avanesov, B. Kompositsioon test ülesanded Tekst. Avannesov - m. Organisatsioonilised ja pedagoogilised tingimused adaptiivse kutseõppe jaoks konkurentsivõimeliste tööväljade ettevalmistamiseks: dis.

Sciences Text. Ust - Kamenogorsk, Akimova, Mk Psühholoogiline diagnostika tekst. Akimova, km Gurevich. Peterburi: Peter, Ametchenko, A. Modulaarne lähenemine professionaalsetele koolitus-kokad Lyceumi: Kuidas osta ettevotte jagamise valikutehinguid.

Novgorod, Ananyev, B. Valitud psühholoogilised tööd. Andreev, V. Konkurentsivõime teksti loomingulise enesearendamise koolituskursus. Anshkin, A.

Pedagoogikatehnoloogia sõjaväe lennunduse ülikoolide kadettide kutseõppe moodustamiseks: dis. Saratov, Anziferova, L. Mõned isiksuse psühholoogia teksti teoreetilised probleemid. Arushanyan, J. Professionaalsete kolledži üliõpilaste koolitusoskuste moodustamise meetodid: dis. Ühiskond: süsteemiasus, teadmiste ja juhtimise tekst. Keskkooli koolituse kutsealase suunamise põhimõtte rakendamine üldiste teaduste erialade profiilide abil: DIS.

Kazan, Bayenko, V. Põhioskused peamised pädevused integreeriva õppeprotsessi tekstina. Baidunko, B. I Bologna Protsess: struktuuri kõrgharidusreform Euroopa tekst. Batyshev, S. Tootmise pedagoogika tekst. Mehhaaniline ehitus, Basharin, V. Juhtimine on kaasaegse Vene1 moodustumise teksti üks domineerivat. Belyaeva, A. Professionaalne ja pedagoogiline õppetehnoloogia professionaalses õppeasutused Tekst. Belyaeva, S. BAEV, N. Zolotukhina jt.

Bespalkolk, v. Koolituse spetsialistide kvaliteedi kriteeriumide kohta teksti. Bespalkol, v. Süsteemi-metoodiline toetus koolituse spetsialistide haridusprotsessile Tekst. Bespalpalo, Yu. Blauberg, i. Terviklikkuse mõiste ja selle roll teksti teaduslikel teadmistel. Blauberg, nt. Bogozov, N. Psühholoogiline sõnastik tekst. Bogozov, i. Gozman, g. Magadan: B. Bogoyavlenskaya, D. Loominguliste võimete psühholoogia tekst. Bolotov, V.

Pädevusmudel: ideest haridusprogrammi tekstile. Bondarevskaya, E. Teooria ja praktika isiksuse orienteeritud hariduse teksti. Bordovskaya, N. Pedagoogika tekst. Bordovskaja, A. Borisova, N. Traditsioonilisest modulaarselt kaugõppe teksti kaudu. Brock, A. Loeng ülikooli teksti. Br "OK. Tomsk: TSU, Bukalova, G. Modulaarse koolituse tehnoloogia kui üldiste tehniliste distsipliinide õpetamise õpetamise vahend: autor.

Bryansk, Butikis, n. Ettevõtete korraldamine toitlustamine Tekst.

Sisuturundus: kuidas luua sisu, mis toob tulemusi?

Bukharov, i. Spetsialistide kasvatamiseks on vaja aastaid teksti. Vazina, K. Enesendus- ja modulaarne õpetamise tekst. Vazina N. In-TA, Kõrgharidusega spetsialisti professionaalse pädevuse struktuur ja arendamine õpetaja ja psühholoogi materiaalse koolituse kohta : autor. Vvedensky, V. Modelleerimine õpetaja teksti professionaalse pädevuse modelleerimine. Verbitsky, A.

Aktiivne õppimine keskkoolis: kontekstuaalne lähenemisviis tekst. Vilensky, V. Professionaalselt orienteeritud õppe tehnoloogiad kõrgkooli tekstis. Volkov, i. Keha keha ja psühholoogia oma ühtsuse ja vastassuguses tekstis. Volodarskaya, i.

Perekonnaõiguslikud toimingud

Koolituse valikuvõimalus ülikooli tekstis. Volodarskaya, Ji. Kohanovskaya, r. Vygotsky, Ji. Inimarengu teksti psühholoogia. Galperin, P. Psühholoogia objektiivse teadusena: valitud psühholoogiliste tööde tekst. Galich, nn. Loovuse arendamine tingimustes "Innovatiivne õppimine: dis. Galuzo, E. Töötajate arendamine konkurentsivõime ehitusorganisatsioonid : Autor. Avaliku toitlustusettevõtete arendamise organisatsioonilised ja majanduslikud alused: autor.

Makhackala, Modulaarse õppe teksti põhimõtted. Kulikov, E. Godfrua, J. Mis on psühholoogia: 2 tonni. Gershunsky, B.