Liigu sisu juurde

Raamatupidamise aruannete koostamisel tuleb keskenduda ettevõtte tegevuse nendele aspektidele ja finantsnäitajatele, mis on olulised aruande tarbijatele ja mis võivad mõjutada nende poolt tehtavaid majandusotsuseid. Kogutootlikkuse riskistsenaarium eeldab kogutootlikkuse kasvumäära langust Aasta esimesel poolel tõusis naftahind järk-järgult ligikaudu 67 USA dollarilt barreli eest 79 USA dollarini barreli eest.

Ülevaade raamatupidamiskohustuslase varadest, kohustustest ja omakapitalist aruandekuupäeva seisuga antakse raamatupidamiskohustuslase bilansis. Tulud on aruandeperioodi sissetulekud majandusliku kasu suurenemisedmillega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja Valikustrateegia maaratlus suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali.

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud majandusliku kasu vähenemisedmillega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Tulude põhiliseks tunnuseks on asjaolu, et nad suurendavad ettevõtte netovara, ilma et ettevõtte omanikud oleksid teinud täiendavaid sissemakseid.

Kulude põhiliseks tunnuseks on asjaolu, et nad vähendavad ettevõtte netovara, ilma et ettevõtte omanikele oleks teostatud ettevõttest väljamakseid. Nii tulusid kui kulusid kajastatakse tekkepõhiselt — see tähendab sellel hetkel, kui leiab sisuliselt aset majandustehingu mõju ettevõtte netovarale, mitte sel hetkel, kui leiavad aset tehinguga seotud rahavood. Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid vt paragrahvid 53—54 — tulude ja kulude vastavuse printsiip.

Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi de l, mil nad loovad majanduslikku kasu näiteks kulutused materiaalsele põhivarale. Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruandeperioodil või ei osale üldse majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Tulud ja kulud hõlmavad nii realiseerunud kui realiseerimata tulusid ja kulusid. Realiseerunud tulu näiteks on kauba müügil kajastatav tulu. Realiseerimata tulu näiteks on investeeringute ümberhindlusel nende õiglasele väärtusele kajastatav tulu. Enamik aruandeperioodi tulusid ja kulusid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Eranditeks on teatud realiseerimata tulud ja kulud, mida vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele ja RT juhenditele kajastatakse kasumiaruande asemel omakapitali reservide suurenemise või vähenemisena.

Kaubandus ja susteemid

Näideteks sellistest tuludest ja kuludest on välismaal asuvate tütarettevõtete konsolideerimisel tekkivad valuutakursside ümberhindluse vahed. Omakapitali muutuste aruandes avalikustatakse eraldi kasumiaruandes kajastatud tulud ja kulud ning kasumiaruandes kajastamata tulud ja kulud.

Hkex uus kauplemissusteem

Tehingud ettevõtte omaaktsiatega kujutavad endast väljamakseid ettevõtte omanikele või makseid ettevõtte omanikelt, mistõttu nad ei vasta tulude ega kulude definitsioonile. Seetõttu ei kajastata selliseid tehinguid tulude ega kuludena kasumiaruandes, vaid omakapitalitehingutena omakapitali muutuste aruandes.

Kasum kahjum on raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi kas kõigi või teatud liiki tehingutega seotud tulude ja kulude vahe. Näiteks kasum kahjum valuutakursside muutustest kujutab endast valuutakursside muutustega seotud tulude ja kulude vahet. Ettevõtte ärikasum ärikahjum kujutab endast kõigi äritegevusega seotus tulude ja kulude vahet. Aruandeperioodi kõikide tulude ja kulude välja arvatud paragrahvis 29 nimetatud tulud ja kulud, mida kajastatakse otse omakapitali reservides vahet nimetatakse perioodi puhaskasumiks -kahjumiks.

Raamatupidamise seaduse § 16 defineerib alusprintsiibid, millest tuleb lähtuda raamatupidamise korraldamisel ning raamatupidamise seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest lähtuvate aruannete raamatupidamise aastaaruande ja juhendis RTJ 16 FX Valikuline raamatupidamise juhtimine ettevõtete jaoks ka vahearuande koostamisel. Paragrahvides 34—62 selgitatakse lähemalt nimetatud alusprintsiipide sisu.

Majandusüksuse printsiip Raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustused ja majandustehingud lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest. Raamatupidamise aruannetes kajastatakse ainult raamatupidamiskohustuslase varasid, kohustusi, omakapitali, tulusid, kulusid ja rahavoogusid.

Konsolideeritud raamatupidamise aruanded hõlmavad lisaks raamatupidamiskohustuslase enda majandustehingutele ka tema poolt kontrollitavate ettevõtete majandustehinguid. Jätkuvuse printsiip Raamatupidamise aruannete koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Juhul kui raamatupidamise aruanded ei ole koostatud lähtudes jätkuvuse printsiibist, tuleb aruannetes avaldada rakendatud arvestusprintsiip. Raamatupidamise aruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte jätkusuutlikust vähemalt 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva.

Juhul kui ettevõtte tegevuse jätkuvuse suhtes eksisteerib ebakindlus näiteks ettevõtte omakapital ei vasta äriseadustiku nõueteleon juhtkond kohustatud avalikustama ebakindlust põhjustavad asjaolud lisades.

Juhul kui ettevõte on alustanud tegevuse lõpetamist või on tõenäoline, et ta alustab või on sunnitud alustama lähema 12 kuu jooksul tegevuse lõpetamist, koostatakse aruanne lähtudes Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 13 «Likvideerimis- ja lõpparuanded», mis reguleerib likvideeritavate ettevõtete varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamist. Arusaadavuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruannete kasutajatele, kellel on aruannetest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised.

Raamatupidamise aruandeid koostatakse laia ringi aruande kasutajate informeerimiseks sh ettevõtte omanikud ja kreeditorid, töötajad, äripartnerid, avalikkus, riiklikud institutsioonid ja teised. Ülevaatlikkuse ja arusaadavuse huvides kasutatakse kogu aruandes ühesugust terminoloogiat.

Aruannete koostamisel tuleb silmas pidada seda, et see oleks hästi loetav ja mõistetav ka välistele aruande tarbijatele, kes ei pruugi olla kursis ettevõtte igapäevase tegevusega.

Seetõttu tuleb FX Valikuline raamatupidamise juhtimine koostamisel vältida ettevõtte sisest spetsiifilist keelekasutust, mis ei pruugi olla mõistetav välistele lugejatele.

Ravida vanemate õhtusööki restoranis

Samas eeldatakse aruannete koostamisel, et aruannete lugejad omavad piisavaid üldteadmisi raamatupidamisest ja finantsarvestusest, mistõttu aruannetes ei ole vaja selgitada finantsalaseid üldtõdesid. Töötuse määrad olid mitmes riigis madalaimal tasemel pärast kriisi Kuna algas üheksas järjestikune maailmamajanduse kasvu aasta, on töötuse määrad nii arenenud kui ka arenevates riikides jätkuvalt alanenud ning olid mitmes riigis madalaimal tasemel pärast kriisi.

Mõnel juhul olid need isegi ajalooliselt madalad, näiteks Ühendkuningriigis ja Jaapanis. Tööjõupuudus muutus ilmseks mitmes arenenud majandusega riigis, eriti spetsialiseerunud ja kvalifitseeritud töötajate hulgas. Aina rohkem on märke, et nii tootmisvõimsuse kui ka tööturgude loiduse jätkuv vähenemine kogu maailmas on sammhaaval, ehkki aeglaselt, avaldunud suuremas palgakasvus ja kiiremas alusinflatsioonis.

OECD piirkonnas tõusis alusinflatsiooni määr v.

1.1 Vähem tasakaalustatud üleilmne laienemine

Pakkumisest tingitud muutused olid üks peamistest teguritest, mis mõjutasid naftahindu Aasta esimesel poolel tõusis naftahind järk-järgult ligikaudu 67 USA dollarilt barreli eest 79 USA dollarini barreli eest. Naftahind kõikus varasügiseni vahemikus 70—86 USA dollarit barreli eest, aga langes seejärel aasta lõpuks ligikaudu 52 USA dollarini barreli eest.

Oktoobri alguseks toimunud hinnatõus 86 USA dollarini barreli eest oli seotud Iraani naftaekspordi järsu vähenemise hirmuga, mis järgnes USA uuele sanktsioonide kehtestamisele. Samas muutus naftahind detsembri lõpuks märkimisväärselt mõõdukamaks, kuna nõudluse väljavaated olid kehvenenud ning kardeti ülemäärast pakkumist, sest USA, mõned OPECi liikmed ja Venemaa Föderatsioon suurendasid oma tootmismahtu.

Lisaks kehtisid mõned vabastused Iraani Islamivabariigi suhtes kehtestatud sanktsioonidest. Muu toorme v. Toiduainete hinnad langesid teisel poolaastal tulenevalt nii toiduainete üleilmselt ulatuslikust pakkumisest kui ka kartustest USA tariifide ja neist mõjutatud riikide võimalike vastumeetmete suhtes.

Regulatiivne raamistik

Ka metallihinnad alanesid alates suvest, kuna Hiinast tulenev nõudlus vähenes, samuti kardeti kaubanduspingete süvenemist. Euro efektiivne vahetuskurss tõusis Euro nominaalne efektiivne vahetuskurss tõusis alates Kahepoolseid kursse vaadates odavnes euro enamiku muude suuremate vääringute suhtes.

Eriti märkimisväärselt langes euro kurss USA dollari, Jaapani jeeni ja — vähemal määral — Šveitsi frangi suhtes. Samal ajal kallines euro märkimisväärselt enamiku arenevate riikide vääringute, eelkõige Hiina jüaani ning sisemajanduse ebakindluse tõttu Türgi liiri ja Argentina peeso suhtes.

Joonis 3 päevased andmed; 1. Nominaalne efektiivne vahetuskurss 38 peamise kaubanduspartneri suhtes. Kaubanduse ebakindlus varjutas üleilmset väljavaadet Ehkki üleilmne kasv jätkus kindlas tempos, varjutasid riskid ja ebakindlus väljavaadet aina rohkem. Eelkõige suurenes kaubanduse ebakindlus pärast USA valitsuse tegevust ja tema kaubanduspartnerite reaktsioone.

See kulmineerus olukorraga, kus USA valitsus teatas suvel kahel korral tariifidest, mis olid suunatud miljardi USA dollari väärtuses Hiina ekspordile, ning Hiina andis vastukaaluks teada meetmetest USAst pärit ekspordi suhtes, mille väärtus oli miljardit USA dollarit. Lisaks avaldasid kaubanduse väljavaatele negatiivset mõju Brexitiga seotud kahtlused. Ehkki nende tariifide otsene mõju peaks püsima üleilmsel tasandil piiratud, võivad sellised protektsionistlikud ähvardused vähendada kindlustunnet, häirida üleilmseid väärtusahelaid ja mõjutada negatiivselt investeeringuid.

Need omakorda tekitavad maailmamajanduse väljavaate halvenemisriski.

Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat

Juba aasta lõpuks esines märke, et kaubanduse ebakindlus on hakanud äritegevust mõjutama. Kui kaubandusvaidlused veelgi süvenevad, võib see üleilmset kasvu tõsiselt kahjustada.

S zigzag indikaatorikaubanduse strateegia

Ehkki aeglustumine oli peamiselt seostatav maailmakaubanduse nõrgenemisega, oli selles oma osa ka muudel ajutisemat laadi teguritel. Aasta teisel poolel ja eelkõige kolmandas kvartalis esines autotootmises märkimisväärne katkestus pärast kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse kasutuselevõttu 1.

Peale selle võib kasvu aeglustumist olla intensiivistanud poliitilise ebakindluse suurenemine, eriti seoses kasvava protektsionismi väljavaatega.

Printimismaja programm. Programmid printimisettevõtte juhtimiseks

Samal ajal püsis aluseks olev kasvutempo hea Samal ajal püsis aluseks olev kasvutempo hea. Seda toetasid tugev tööturg ning kindel sissetulekute ja kasumikasv. Välisnõudluse nõrkuse ja välisnõudluse suhtes esineva suurema ebakindluse mõju sisenõudlusele on siiani püsinud piiratud. Euroala eratarbimine Samal ajal ei kahjustanud naftahinna järkjärguline tõus alates Majanduskasvu edenedes muutus maksude ja ülekantavate summade osakaal Heal ajal kipuvad automaatsed eelarve stabilisaatorid avaldama reaalse kasutatava tulu kasvule pärssivat mõju.

Sisenõudluse kasv, soodsad rahastamistingimused ja ettevõtete kasumlikkus toetasid Investeeringud suurenesid ka sektorites, kus esines tootmisvõimsuse piiranguid, näiteks transpordisektoris. Samas avaldas vähem dünaamiline väliskeskkond ja suurem üleilmne ebakindlus, eelkõige seoses kaubanduspoliitikaga, negatiivset mõju ettevõtete investeerimistegevusele, peamiselt selliste ettevõtete puhul, mis on väliskeskkonnast rohkem mõjutatud.

Edaspidi äriinvesteeringute kasv tõenäoliselt aeglustub, pidades silmas vähem toetavat väliskeskkonda ja tagasihoidlikumat lõppnõudlust ning rahastamistingimuste eeldatavat järkjärgulist karmistumist. Kõrvuti euroala eluasemeturgude elavnemisega jätkus ka nii eluaseme- kui ka muude ehitusinvesteeringute kasv, ehkki nende algtase oli madal.

 1. Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ ja RTJ kinnitamine – Riigi Teataja
 2. Statistikaosa ainult inglise keeles Pilguheit möödunud aastale Euroala majanduse elavnemine küll jätkus
 3. Oli tulevase aktsiaoptsioonitehingud
 4. Maarake delta aktsiate tehingud
 5. Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat
 6. Kaubandusmaht ja aegumiskuupaev
 7. Teil on kõik vajalikud kontaktandmed ühe kliendibaasiga.

See omakorda kajastas kasvavat sisenõudlust, mida toetasid reaalse tulu kasv, madalate intressimäärade keskkond ja soodsad laenutingimused. Sellegipoolest tundub, et tööturu kitsaskohad on Kahanev välisnõudlus — eriti Aasiast ja eelkõige kapitalikaupade järele —, mis oli tingitud suuremast ebakindlusest ja süvenevatest kaubanduspingetest, pärssis euroala eksporti sellesse piirkonda ning kärpis ka netokaubanduse koguosakaalu SKPs.

Eksport Ühendkuningriiki ja Hiinasse kannatas muutuva rahvusvahelise keskkonna tõttu enim, samal ajal kui eksport USAsse lõikas kasu, mis tulenes tõenäoliselt ootustest seoses riskiga, et USA valitsus kehtestab ka Euroopa Liidust pärit impordi suhtes tariifid.

Tänu piirkonna positiivsele majandusarengule osutus kaubavahetuse tempo euroalal esialgu vastupidavaks. Samas nõrgenes see märkimisväärselt Mõned takistused on võib-olla tulenenud ka varasemast euro vahetuskursi kallinemisest. Kogutoodangu kasv oli Nii tööstussektoris v. See kinnitas taas, et ehitussektor elavneb pärast Viimased andmed pärinevad Euroala tööturg paranes jätkuvalt, samal ajal kui töötavate isikute vanuseline koosseis muutus Euroala tööturg paranes DOW-i juhtidele on ette nähtud õigus allkirjastada aruandeid, mis käsitlevad vastutavate töötajate ettemaksete väljastamist, nende maksete avalduste kinnitamist ja palgaarvestuse sertifikaatide sertifitseerimist.

Vaadeldavat tsentraliseerimisskeemi peetakse praegu kõige populaarsemaks. See võimaldab teil vähendada kulusid ja aega ning raha. Sellisel juhul kantakse mõned funktsioonid jagunemisele ja mõned rakendatakse ettevõttes.

 • Käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted» eesmärgiks on selgitada raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestada reeglid arvestuspõhimõtete ja raamatupidamishinnangute rakendamiseks, vigade korrigeerimiseks ning bilansipäevajärgsete sündmuste kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.
 • Ion Trade omandab Wall Street Systems
 • Olgem elada kontrolli kontseptsiooni eesmärgil: - töö hindamine, mis põhineb selle tegevuse ja kvaliteedi mõõtmisel; - iga töötaja panuse suurendamine ettevõtte edule; - teabevoogude integreerimine; - projekteerimisrühmade haridus.
 • Teenuste osutamise tasu.
 • OTC vs Exchange kaubeldavad valikud
 • Käesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 1 «Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted» eesmärgiks on selgitada raamatupidamise seaduses defineeritud mõisteid ja alusprintsiipe ning sätestada reeglid arvestuspõhimõtete ja raamatupidamislike hinnangute rakendamiseks, vigade korrigeerimiseks ning bilansipäevajärgsete sündmuste kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.
 • CE-valikute kaubandus

Näiteks võib tsentraliseeritud raamatupidamine teha arveldusi töövõtjate ja tarnijatega, eelarveväliseid vahendeid ning tasusid ja makse. Ettevõtte personali juures võetakse kasutusele asjakohased ametikohad.

Isikud, kes neid kasutavad, täidavad ülejäänud ülesandeid. Eelkõige hõlmavad nende ülesanded mitte ainult esmaste dokumentide, vaid ka arvelduste aluseks olevate dokumentide koostamist. Eelkõige hõlmavad need personali tabeleid, arveldust ja palgaarvestust vastavalt andmetele, millest ettevõttes kasutatud varude maksumus kustutatakse jne.

Sellisel juhul on tsentraliseeritud raamatupidamisarvestusel kontrollfunktsioonid.

Applei kauplemise strateegiad

Tal on õigus kontrollida esitatud dokumentide õigsust, ettevõtte poolt kohaldatavate määrade ja hindade põhjendatust, kontrollida eelarve- ja muude vahendite kulutamise korda. Tsentraliseeritud raamatupidamisarvestus koostab ka sularahata makseid, sealhulgas kogude ja maksude osas, koostab finantsaruandeid. Valikuline Mõnel juhul saab eelarvepädev institutsioon maksimaalse volituse raha liikumise jälgimiseks. Sellest tulenevalt nähakse ette pädeva personaliga spetsiaalne üksus.

Tsentraliseeritud raamatupidamisarvestusele antakse õigus arvestada kulusid, mis tekivad eraldi hinnanguliste kirjete puhul. Tavaliselt on selline olukord tingitud varude ja muu mittefinantsvara pakkumise laadist. Raamatupidamistarkvara kasutamisel säilitavad ettevõtted oma andmeid iseseisvalt.

Lähtudes olulisuse ja arusaadavuse printsiibist võib osutuda sobivamaks koostada aruanne täiskroonide asemel näiteks tuhandetes kroonides. Seeläbi välditakse liigseid detaile ja keskendutakse enamolulisele finantsinformatsioonile.

Slave kauplemise susteemi too

Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme Fp39—42; IAS 1p Järjepidevus arvestuspõhimõtete, esitusviisi ja aruandeskeemide osas on vajalik selleks, et võimaldada ettevõtte finantsnäitajate objektiivset võrdlust läbi aastate.

Ühtlustatud nõuded arvestuspõhimõtetele, esitusviisile ja aruandes avalikustatavale informatsioonile loovad aluse erinevate ettevõtete finantsnäitajate võrreldavuseks.

Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ (muudetud ) kinnitamine – Riigi Teataja

Arvestuspõhimõtete muudatusi käsitletakse käesoleva juhendi paragrahvides 64— Informatsiooni esitusviisi sh bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande vorme tohib muuta ainult juhul, kui IAS 1p27 : a Muutus on tingitud uuest või muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seadusest või IFRS standardist; või b Uus esitusviis võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid näiteks juhul, kui ettevõte on muutnud oma tegevusvaldkonda ning seoses sellega osutuvad asjakohaseks muudatused informatsiooni esitusviisis.

Aruandes avaldatavate aruandeperioodi numbriliste finantsnäitajate juurde lisatakse eelmise perioodi võrdlusandmed IAS 1p Informatsiooni esitusviisi muutmisel tuleb tagasiulatuvalt korrigeerida ka aruandes esitatud eelmise perioodi võrdlusandmeid, viies need vastavusse uue esitusviisiga IAS 1p Tulude ja kulude vastavuse printsiip Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud.

Kulutused, millele vastavad tulud tekkivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud Fp94—97; IAS 1p25— Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Näiteks materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul amortisatsioonikuluna.

Mis programmi kasutada trükkimise kontrollimiseks

Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel. Objektiivsuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne Fp31—34, Fp36; IAS 1p20 b Iiii. Aruannete koostamisel ja raamatupidamishinnangute tegemisel peab juhtkond võtma arvesse kogu talle teada olevat informatsiooni, kaasa arvatud seda, mis sai talle teatavaks pärast bilansipäeva, kuid enne aruannete kinnitamist.

Avalikustatava informatsiooni valik ja esitusviis aruandes peab olema objektiivne ja neutraalne; vältida tuleb tendentslikkust aruannete koostamisel ning võrdset tähelepanu tuleb pöörata nii positiivse kui negatiivse informatsiooni avaldamisele.

Konservatiivsuse printsiip Raamatupidamise aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruannete kasutajate jaoks varjatud reservide tekitamine aruannetes Fp37; IAS 1p20 b iv.

Raamatupidamishinnangute tegemisel FX Valikuline raamatupidamise juhtimine juhtkond vältima liigset optimismi ning võtma arvesse kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad mõjutada varade ja kohustuste bilansilist väärtust. Näiteks ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlusel peab juhtkond võtma arvesse eelmiste perioodide kogemust laekumata jäävate nõuete osas ning mitte lähtuma põhjendamatult optimistlikust eeldusest, et olukord on loodetavasti paranenud ning seekord allahindluseks vajadus puudub.

Avalikkuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist ja majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate Fp38; IAS 1p91 c.

Aruannetes esitatakse terviklik pilt ettevõtte finantsseisundist, majandustegevusest ja rahavoogudest ning muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutasid ettevõtte finantsnäitajaid aruandeperioodil või võivad tõenäoliselt mõjutada tulevastel perioodidel.

Personali jõudluse juhtimise juhtimine. Probleemid personali kontrollimise probleemid

Aruande tarbijate jaoks oluline informatsioon esitatakse isegi juhul, kui see ei ole konkreetselt nõutud ühegi Raamatupidamise Toimkonna juhendi poolt. Sisu ülimuslikkuse printsiip Majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruannetes lähtutakse nende sisust, mis ei pruugi alati ühtida nende juriidilise vormiga Fp35; IAS 1p20 b ii.

Majandustehingute kajastamisel on esmatähtis nende sisu, mitte asjaolu, kuidas need on juriidiliselt vormistatud.

Kauplemine haarata susteemi

Kuigi üldjuhul majandustehingute sisu ühtib nende juriidilise vormiga, ei pruugi see alati nii olla. Näiteks teatud rendilepinguid võidakse vormiliselt nimetada kasutusrendilepinguteks, kuid juhul kui need vastavad juhendis RTJ 9 kirjeldatud kapitalirendi kriteeriumitele, kajastatakse neid raamatupidamises ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid.

Näide — sisu ülimuslikkus vormi suhtes. Ettevõte sõlmib pangaga väärtpaberite repotehingu. Vastavalt repotehingu tingimustele müüb ettevõte pangale teatud koguse väärtpabereid ja kohustub need ühtlasi kokkulepitud ajal ja hinna eest uuesti tagasi ostma.

Kuigi vormiliselt on ettevõte väärtpaberid pangale müünud ning kuni tagasiostu kuupäevani kuuluvad need ka juriidiliselt pangale, on tehingu sisuks väärtpaberite tagatisel võetud laen, mitte väärtpaberite ost ja müük.

Lähtudes tehingu sisust ei eemaldata «müüdud» väärtpabereid ettevõtte bilansist hoolimata asjaolust, et need kuuluvad juriidiliselt pangalevaid tehingut kajastatakse kui väärtpaberite tagatisel võetud laenu. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid lubavad valida mitme alternatiivse arvestuspõhimõtte vahel näiteks FIFO ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodid varude arvestusel või õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodid kinnisvarainvesteeringute arvestuselavalikustatakse valitud arvestuspõhimõte lisades.