Liigu sisu juurde

Samuti korraldatakse komiteede ja arengukomiteed; eelarve-, finants- ja haldusküsimustes. WTOga liitunud riigid peaksid võtma need ilma krampide ja eranditeta ja on kohustatud oma siseriiklike õigusaktide kooskõlastama nende dokumentide normidega. Majanduse kasv Venemaa liitus WTOga optimaalse majandusarengu aasta eest. Teise maailmasõja järgseid aastaid iseloomustas maailmakaubanduse erakordne kasv. Kui otsus on vastu võetud, suunavad riigid jõupingutused selle rakendamisele ning võimalusel läbirääkimiste teel reeglite ja määruste läbivaatamisele. Põhimõtted ja reeglid Maailma Kaubandusorganisatsiooni loomise ja käitamise ülesanne on vabakaubandus rahvusvaheliselt.

Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO. See on WTO on nii organisatsioon kui ka juriidiliste dokumentide kogum, mis määratlevad valitsuste õigused ja kohustused rahvusvahelise kaupade ja teenustega kauplemise valdkonnas.

WTO õiguslik alus on: 1. Kaubakaubanduse üldleping GATTmuudetud Üldine teenuskaubanduse leping GATS.

  • Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO.
  • Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO.
  • Mis aastal on Maailma Kaubandusorganisatsioon. WTO (Maailma Kaubandusorganisatsioon)
  • Corporation strateegia mitmekesistamine ja korteri ari PPT
  • Millal muua tootajate aktsiaoptsiooni

WTO peamised ülesanded - rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimine, tagades selle õigluse ja prognoositavuse, luues soodsa keskkonna majanduskasvuks ja inimeste majandusliku heaolu suurendamiseks.

WTO kõrgeim juhtorgan on ministrite konverents. See kutsutakse kokku vähemalt üks kord kahe aasta jooksul, tavaliselt WTO liikmesriikide kaubandus- või välisministrite tasandil.

Konverentsil on õigus otsustada kõige olulisemate küsimuste üle, mis on seotud mitmepoolsete läbirääkimiste uute voorudega. Üldnõukogu vastutab tegevuse igapäevase juhtimise ning lepingu ja ministrite otsuste järelevalve eest.

Mis kasu on WTO liikmelisusest?

See tuleb kokku mitu korda aastas Genfis. Üldnõukogusse kuuluvad tavaliselt WTO liikmete suursaadikud ja esinduste juhid. Üldnõukogu ülesannete hulka kuulub ka WTO liikmesriikide vaheliste kaubandusvaidluste lahendamine ja nende kaubanduspoliitika perioodiline läbivaatamine.

Lisaks ülaltoodud asutustele on WTO-l töö- ja ekspertrühmad ning erikomiteed. Nende ülesandeks on kaaluda mitmepoolsete lepingute teatud osade rakendamist ning muid osalevaid riike huvitavaid küsimusi, näiteks konkurentsieeskirjade, investeeringute, piirkondlike kaubanduslepingute toimimise, keskkonnakaitse kaubandusaspektide ja uute liikmete vastuvõtmise osas. Praegu on WTO liikmed riiki, umbes 30 vaatlejat.

WTO praktilised põhimõtted.

Vaatlejad on peamiselt riigid, kes peavad läbirääkimisi WTOga ühinemise üle ja kavatsevad järgmise viie aasta jooksul selle organisatsiooniga ühineda. Maailma Kaubandusorganisatsioonil on järgmine iseloomuomadused: 1. WTO on esiteks organisatsioon, mis on loodud vabama rahvusvahelise kaubanduse pakkumiseks. WTO tegevuse eesmärk on kaotada riikidevahelised kaubandustõkked. WTO ei ole kõrgeim organ, mille otsused on selle organisatsiooni kõigi liikmesriikide valitsustele siduvad.

Mis on WTO ülesanded?

WTO liikmelisus ei keela teatud tüüpi kaupade suhtes tollimaksude kehtestamist. WTO on demokraatlik organisatsioon, kus otsused tehakse konsensuse alusel ja ainult erandjuhtudel ja sellised olid ainult GATTi praktikas - häälteenamusega. Kõik WTO liikmesriigid on üksteisega võrdsed, olenemata nende suurusest ja majandusarengu tasemest. WTO lepingud sisaldavad sätteid, mis võimaldavad liikmesriikide valitsustel võtta meetmeid keskkonna kaitsmiseks, inimeste, loomade ja taimede elu ja tervise kaitsmiseks.

Venemaa WTOga ühinemise probleemid WTOga liitumisel on Venemaa vastavalt selle organisatsiooni reeglitele kohustatud leppima kõigi liikmesmaadega kokku oma liikmesuses selles rahvusvahelises organisatsioonis. Seetõttu on Venemaa liitumine WTOga üsna pikk ja võib võtta veel aega. Venemaa WTOga ühinemise põhiprobleem on esiteks välismaalt pärit kaupade tarnimise piirangute kaotamine, teatud mõttes välisfirmade konkurentsi piiramine.

See toob kaasa asjaolu, WTO raames kauplemissusteemi pohimotted kodumaised tootjad ei pruugi olla võimelised võrdsetel alustel konkureerima nii väga kvaliteetsete lääne kui ka väga odavate Hiina toodetega. Teine asi on see, et see protsess toimub järk-järgult seetõttu käivad nii pikad läbirääkimised ja meie ettevõtetel on aega uute tingimustega kohaneda. Seetõttu usuvad eksperdid, et vaatamata Venemaa WTOga ühinemisele välistootjate suurenenud konkurentsile, ei muutu selle sündmuse mõju kodumaisele tööstusele kuigi oluliseks ega katastroofiliseks, ehkki iga ettevõte peab iseenda eest hoolitsema ja oma töö efektiivsust parandama.

Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide juhid peavad Venemaa liikmelisust WTOs reaalseks aasta lõpuks Venemaa president Dmitri Medvedev ja USA president Barack Obama arutasid telefonivestluses üksikasjalikult olukorda läbirääkimiste protsessis Venemaa ühinemise üle Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, teatas Kremli TradeKing koned. Vastavalt eelmisel Sellega seoses rõhutati, et esmatähtsa ülesande - Venemaa WTO liikmelisuse tagamine selle aasta lõpuks - lahendus näib olevat üsna realistlik.

Kahe riigi juhid vahetasid arvamusi sammud selles suunas töö stimuleerimiseks ja koordineerimiseks, "öeldakse teates. Venemaa on viimase 17 aasta jooksul pidanud läbirääkimisi WTOga liitumise üle.

WTO on rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi eesmärgiga liberaliseerida rahvusvaheline WTO raames kauplemissusteemi pohimotted ja reguleerida liikmesriikide kaubandust ja poliitilisi suhteid. Venemaa majandus on ainus juhtiv majandus maailmas, mis ei kuulu organisatsiooni, mille liitumiseks on vaja kõigi liikme nõusolekut.

Tavaliselt kestavad läbirääkimised ja organisatsiooniga liitumise protseduur viis kuni seitse aastat.

Mis aastal on Maailma Kaubandusorganisatsioon. WTO (Maailma Kaubandusorganisatsioon)

Venemaa läbirääkimisdelegatsiooni juht, majandusarengu ministeeriumi kaubandusläbirääkimiste osakonna direktor WTO raames kauplemissusteemi pohimotted Medvedkov ütles juuli lõpus, et läbirääkimised Venemaa ühinemise üle WTO-ga, mida tõendab töörühma esimehe Stefan Johannesoni esialgne kava, võivad lõppeda Detsembril toimuva WTO üldnõukogu koosolekuga. Pärast läbirääkimiste lõppu peab Venemaa WTOga ühinemise töörühm koostama kõik dokumendid, kontrollima neid organisatsiooni kõigi liikmete juures ja esitama selle dokumendipaketi koos soovitusega vastuvõtmiseks selle organisatsiooni üldnõukogule.

WTO raames kauplemissusteemi pohimotted FX Valikud Kalenderide levitamine

Seejärel Ns jagada valikul tehinguid Medvedkovi sõnul umbes kord kahe kuu jooksul kogunev peanõukogu need dokumendid heaks kiitma ja Venemaa organisatsiooni tunnistama.

Pärast seda esitatakse kõik dokumendid ratifitseerimiseks Venemaa parlamendile, mis võtab tavaliselt aega kolm kuni viis kuud, ja 30 päeva pärast seda, kui president on ratifitseerimisdokumendid alla kirjutanud, saab Venemaa WTO liikmeks. Varem märkis Medvedkov, et riigiduuma saab kõik WTOga seotud dokumendid ratifitseerida kiiremini - ühe või kahe kuu jooksul.

Järgmised konsultatsioonid on kavandatud septembri keskpaika ning Venemaa liitumise WTOga töörühma viimane koosolek peab toimuma novembris. Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO asutati See süsteem, mille eesmärk on WTO raames kauplemissusteemi pohimotted maailmakaubandust ühepoolsete meetmete ärahoidmise mehhanismi kaudu, on eksisteerinud peaaegu 50 aastat ja on tõestanud oma tõhusust mitmepoolse kaubanduse õigusliku alusena.

Teise maailmasõja järgseid aastaid iseloomustas maailmakaubanduse erakordne kasv. WTO raames kauplemissusteemi pohimotted töötati välja GATTi raames peetavate kaubandusläbirääkimiste voorude käigus. Esimesed voorud keskendusid tariifide vähendamisele, kuid hiljem hõlmasid läbirääkimised muid valdkondi, näiteks dumpinguvastaseid ja mittetariifseid meetmeid.

Viimane voor -nn Uruguay voor viis WTO loomiseni, mis laiendas märkimisväärselt GATTi reguleerimisala, hõlmates teenuste ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspekte.

Seega on GATTi mehhanismi täiustatud ja kohandatud kaubanduse praeguse arengutasemega. Lisaks ei olnud GATT-süsteem, olles tegelikult rahvusvaheline organisatsioon, ametlikult selline. WTO struktuur WTO on nii organisatsioon kui ka juriidiliste dokumentide kogum, omamoodi mitmepoolne kaubandusleping, mis määratleb Toetus- ja resistentsuse kaubanduse signaalid õigused ja kohustused rahvusvahelise kaupade ja teenustega kauplemise valdkonnas.

WTO lepingud on ratifitseerinud kõigi liikmesriikide parlamendid. WTO liikmesriigid, keda WTO kõrgeimal tasemel otsused võtab vastu ministrite konverents, mis tuleb kokku vähemalt kord kahe aasta jooksul.

Esimene konverents Singapuris Teine konverents, mis toimus Kolmas konverents, mis kutsuti kokku Järgmine ministrite konverents toimub Ministrite konverentsi alluv on peanõukogu, kes vastutab praeguse töö eest ja tuleb mitu korda aastas kokku Genfi peakorteris, kuhu kuuluvad WTO liikmete esindajad, tavaliselt osalevate riikide suursaadikud ja delegatsioonide juhid.

WTO raames kauplemissusteemi pohimotted Cara Daftar di binaarne valik Indoneesia

Üldnõukogul on ka kaks ajutist asutust: kaubanduspoliitika analüüs Bitcoini kasumiekraani koopia vaidluste lahendamine. Lisaks on kaubandus- ja arengukomiteed aruandekohustuslikud üldnõukogu ees; kaubandusbilansiga seotud piirangute kohta; eelarve, rahanduse ja halduse kohta.

Üldnõukogu delegeerib WTO hierarhia järgmisel tasemel kolm nõukogu: kaubakaubanduse nõukogu, teenustekaubanduse nõukogu ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide nõukogu.

  1. Uruguay vooru lõppes
  2. Niisiis,
  3. Minu pildid Maailma Kaubandusorganisatsioon - Mitmepoolne riikidevaheline organisatsioon, kes tegutseb 1.

Kaubakaubanduse nõukogu haldab omakorda erikomiteede tegevust, mis kontrollivad WTO põhimõtete järgimist ja GATT lepingute rakendamist kaubavahetuse valdkonnas. Teenustega kauplemise nõukogu teostab järelevalvet GATSi lepingu rakendamise üle.

Sellesse kuuluvad finantsteenustega kauplemise komitee ja professionaalsete teenuste töörühm. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide nõukogu tegeleb lisaks asjakohase lepingu TRIPS rakendamise jälgimisele ka võltsitud kaupade rahvusvahelise kaubandusega seotud konfliktide ennetamisega.

Paljud erikomisjonid ja töörühmad tegelevad WTO süsteemi üksikute lepingutega ja käsitlevad selliseid küsimusi nagu keskkonnakaitse, arengumaade probleemid, WTOga ühinemise kord ja piirkondlikud kaubanduslepingud. Genfis asuvas WTO sekretariaadis on umbes töötajat; seda juhib tegevjuht.

WTO sekretariaat, erinevalt teiste rahvusvaheliste organisatsioonide sarnastest organitest, otsuseid ei langeta, kuna see funktsioon on määratud liikmesriikidele endale. Sekretariaadi põhiülesanded on pakkuda tehnilist tuge erinevatele nõukogudele ja komiteedele, samuti ministrite konverentsile, pakkuda arengumaadele tehnilist abi, analüüsida maailmakaubandust ning selgitada üldsusele ja meediale WTO sätteid. Sekretariaat osutab vaidluste lahendamise protsessis ka mingisugust õigusabi ning nõustab nende riikide valitsusi, kes soovivad saada WTO liikmeteks.

Praegu on selliseid riike üle kahekümne.

Kolm peamist eesmärki

WTO põhilepingud ja põhimõtted WTO liikmesriigid suhtlevad mittediskrimineeriva kauplemissüsteemi raames, kus iga riik saab oma ekspordi õiglase ja järjepideva kohtlemise tagatised teiste riikide turgudel, lubades pakkuda samu tingimusi oma turule importimiseks.

Arengumaade kohustuste täitmisel on ette nähtud suhteliselt suurem paindlikkus ja tegutsemisvabadus. WTO põhireeglid ja põhimõtted kajastuvad mitmepoolsetes kaubanduslepingutes, mis mõjutavad kaupade ja teenustega kauplemist, samuti intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspekte, vaidluste lahendamist ja kaubanduspoliitika läbivaatamise mehhanismi.

WTO aluspõhimõtted sõnastati esmakordselt Aastatel — oli GATT foorum tollimaksude ja muude kaubandustõkete FX valikulised raamatud läbirääkimiste pidamiseks; üldlepingu tekstis sätestati olulised reeglid, eelkõige mittediskrimineerimine.

Seejärel laiendati ja arendati Uruguay vooru läbirääkimiste tulemusena põhiprintsiipe välja ja selgitati teistes lepingutes. Nii loodi uued eeskirjad teenuskaubanduse, intellektuaalomandi oluliste aspektide, vaidluste lahendamise ja kaubanduspoliitika läbivaatamise kohta.

Seda täiendavad lepingud, mis hõlmavad konkreetseid sektoreid, nagu põllumajandus ja tekstiil, samuti konkreetseid teemasid, näiteks valitsuse kaubandus, tootestandardid, subsiidiumid ja dumpinguvastased meetmed.

WTO raames kauplemissusteemi pohimotted Atlandi-ulene kaubandussusteem

GATTi kaks aluspõhimõtet on mittediskrimineerimine ja turulepääs. Mittediskrimineerimise põhimõtet rakendatakse enamsoodustusrežiimi MFN rakendamise kaudu, kus riik kehtestab kõigile WTO liikmetele ühesugused kaubandustingimused, ning riikliku korra, mille kohaselt ei saa imporditud kaupu siseturul diskrimineerida. Turulepääs on tagatud lisaks enamsoodustusrežiimi ja riikliku korra kohaldamisele ka kvantitatiivsete impordipiirangute kaotamisega tollitariifide kasuks, mis on tõhusam vahend kaubanduse reguleerimiseks, samuti avalikustamise ja läbipaistvuse osalevate riikide kaubandusrežiimide küsimustes.

Teenuste vabama ekspordi ja impordi põhimõtted, olenemata nende osutamise viisist, olgu selleks piiriülene kaubandus, teenuste tarbimine välismaal, isiklik kaubandus või üksikisikute kohalolek, dokumenteeriti esmakordselt uues teenustekaubanduse üldlepingus GATS.

WTO raames kauplemissusteemi pohimotted Tasuta valikute logi

Teenusekaubanduse eripära tõttu rakendatakse siin siiski enamsoodustusrežiimi ja riiklikku kohtlemist, välja arvatud olulised erandid, mis on iga riigi jaoks individuaalsed. Samuti on kvantitatiivsete kvootide kaotamine valikuline ja otsused tehakse läbirääkimiste käigus. WTO liikmed võtavad GATSi alusel individuaalseid kohustusi, milles nad teatavad, millised teenindussektorid ja millises ulatuses on nad valmis avama väliskonkurentsi.

Mis annab riigile WTOga liituda?

Intellektuaalne omand. WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping TRIPS on kaubanduse ning ideedesse ja loovusse investeerimise reeglistik, mis sätestab, kuidas intellektuaalomandit tuleks kaubanduse käigus kaitsta. Intellektuaalomand viitab autoriõigustele, kaubamärkidele, kaupade nimetamiseks kasutatavatele geograafilistele nimedele, tööstusdisainilahendustele disainilahendusedintegraallülituse paigutustele ja avalikustamata teabele, näiteks ärisaladustele.

Vaidluste lahendamine. Vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja menetluste kokkulepe näeb ette süsteemi, milles riigid saavad erimeelsused lahendada konsultatsioonide teel. Kui see ebaõnnestub, saavad nad järgida väljakujunenud järkjärgulist protseduuri, mis näeb ette võimaluse lahendada küsimusi ekspertide rühma poolt ja annab võimaluse neid otsuseid asjakohase õigusliku põhjendusega edasi kaevata.

Maailma Kaubandusorganisatsioon - WTO. Kui Venemaa ühines WTOga: kuupäev, aasta

Usaldust selle süsteemi suhtes tõendab WTO-le esitatud vaidluste arv: juhtumit