Liigu sisu juurde

Igal aastal sureb ligi inimest Euroopa Liidus enneaegselt halva õhukvaliteedi tõttu, miljonid inimesed põevad respiratoorseid ja kardio-vaskulaarseid haigusi, mille on põhjustanud saastunud õhk. Näiteks, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet

Binaarsed valikud maaklerid tasuta signaalidega

Kuulutaja Oluliseks tuleb pidadaseejuures puhtale energiale üleminekul omavalitsuste kaasamist riiklikesse energia- ja kliimakavadesse.

Saavutamaks Euroopas Euroopa on jätkusuutlikkuse poolest juba teerajaja, aga ta seisab silmitsi keerukate üleilmsete probleemidega, mida Euroopa Liit peab lahendama. Euroopa kestliku tuleviku peamised poliitilised alustalad hõlmavad otsustavat üleminekut ringmajandusele, sealhulgas mürgivabasid materjalitsükleid, üleminekut kliimaneutraalsusele ja kliimamuutuste vastast võitlust, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmist, toidusüsteemide kestlikkust, sidusust ja järjepidevust keskkonna- ja kliimapoliitika vahel, samuti ohutuid ja säästvaid vähese CO2-heitega energia- ehitus- ja liikuvussektoreid.

Parim Online Stock Broker valikute jaoks

Selle üleminekuga kaasneb Euroopa kestliku arengu eesmärkide ja kliimaeesmärkide saavutamine nõuab keskkonnasäästlike lahenduste jaoks tehtavate investeeringute olulist suurendamist.

Näiteks, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet Koostamisel on EL-i strateegiline tegevuskava —, mis hõlmab säästvat tarbimist ja tootmist, võitlust kliimamuutuste vastu ja keskkonnaseisundi halvenemise tagasipööramist, üleminekut ressursitõhusamale ringmajandusele, edendades keskkonnahoidlikku majanduskasvu, biomajandust ja jätkusuutlikku innovatsiooni, pöörates tähelepanu energiajulgeolekule ning kodumajapidamiste ja ettevõtete energiakuludele.

Linnadel on kliimakaitses aastatel — juhtroll ning omavalitsused tuleb täielikult kaasata riiklike integreeritud energia- ja kliimakavade koostamisse.

Kaubandusvoimalused ostavad avatud

Ka Rakvere linn on lähiaastate eesmärgiks seadnud Rakvere kliima- ja energiakava koostamise, kaasates kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, teadus- ja haridusasutused ning kogukonnaesindajad, eesmärgiga luua rohkem võimalusi uuenduslike lahenduste leidmiseks ja rahastamiseks.

Andres Jaadla.

Tootab Saksamaal