Liigu sisu juurde

Lõpuks tuleb siiski veel kontrollida, kas need nõuded ei lähe kaugemale sellest, mis on taotletavate eesmärkide saavutamiseks vajalik. Järelikult ei saa asuda seisukohale, et passiivse 38 teenuste osutamise vabaduse pelk kasutamine Belgia maksumaksjate poolt võib kujutada endast tegevust, mis seab ohtu Belgia õiguse teostada oma maksualast pädevust, kuna vastasel juhul võetaks kõnealuselt vabaduselt selle sisu. Kui Belgia valitsusele selle kohta kohtuistungil küsimusi esitati, piirdus ta täpsustamisega, et läbiviidava kontrolli raames tuleb asjaomast tehingut võrrelda turul tegutsevate ettevõtjate tavapärase praktikaga. Belgia valitsus rõhutab, et CIR artiklit 54 ei kohaldata enam liidu piires tehtud maksetele. Täpsemalt puudutasid põhikohtuasjaga kõige sarnasemad juhtumid kas äriühinguid, kes olid omavahel vastastikuses sõltuvussuhtes, 6 või mitteresidendist maksumaksjate maksustamist võrreldes residentide maksustamisega. Argument, mis tuleb kohe tagasi lükata

Belgia riik eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation Belgia Teenuste osutamise vabadus — EÜ artikkel 49 — Otsene maksustamine — Tulumaks — Ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise kord — Sellise tasu mahaarvamise õiguse puudumine, mis on makstud teenuste eest, mille on osutanud isikud, kes asuvad liikmesriikides, kus kehtib märgatavalt soodsam maksustamiskord kui maksustavas liikmesriigis — Mahaarvamine, mille eeldus on teenuste tegelikkuse ja aususe ning nendega seotud Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu tavapärasuse tõendamine — Teenuste osutamise vabaduse piirang — Põhjendused — Maksupettuste ja maksustamise vältimise vastane võitlus — Maksukontrolli tõhusus — Proportsionaalsus 1.

Euroopa Kohtul on viimastel aastatel olnud korduvalt võimalus kontrollida, kas EÜ asutamislepingu sätetega, mis reguleerivad asutamisvabadust 2 või kapitali vaba liikumist, 3 harvem nendega, mis käsitlevad teenuste osutamise vabadust, 4 nagu see on kõne all põhikohtuasjas, 5 on kooskõlas siseriiklikud maksuõigusnormid, millega on kehtestatud füüsiliste või juriidiliste isikute tulumaksu mahaarvamise erinevad korrad, millel on piiriülesed tagajärjed.

Täpsemalt puudutasid põhikohtuasjaga kõige sarnasemad juhtumid kas äriühinguid, kes olid omavahel vastastikuses sõltuvussuhtes, 6 või mitteresidendist maksumaksjate maksustamist võrreldes residentide maksustamisega. Käesolevas kohtuasjas palutakse Euroopa Kohtul konkreetselt teha otsus Belgia Euroopa Kohtu ülesanne on järelikult hinnata, kas erinevast kohtlemisest tulenev piirang on õiguspärane ja proportsionaalne.

Õiguslik raamistik 5. Maksustamisperioodil tehtud või kantud kuludena käsitatakse kõnealuse perioodi jooksul tegelikult tasutud kulusid või selliseid kulusid, mida tuleb pidada tõendatud ja kindlateks võlgadeks või kahjumiks ja mille kohta tehakse raamatupidamises vastav kirje. Põhikohtuasja aluseks olevad asjaolud 8.

Jaga valikud Tehingud samal paeval

Poolte vahel sõlmitud kokkulepetes oli ette nähtud, et SIAT esiteks osutab ühisele tütarettevõtjale tasu eest teenuseid ja müüb seadmeid ning teiseks loovutab osa sellest saadavast tulust käibe suurendamise tasuna kontserni PINL emaettevõtjale, kelleks on Luksemburgi äriühing Megatrade International MISA.

Pooled lõpetasid Esimese kokkuleppe alusel, mis oli allkirjastatud 3. Tulenevalt 3.

Kvantitatiivne analüütiku karjäär

Eelotsuse küsimus Poolte märkused SIAT, Belgia valitsus ja komisjon esitasid Märkusi esitanud erinevad valitsused ja komisjon kõik koos väidavad, et Belgia õigusnormid ei ole vastuolus EÜ artikliga 49, kuna need on põhjendatud ülekaaluka üldise huviga, milleks on vajadus võidelda maksustamise vältimise vastu, säilitada maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel ning tagada maksukontrolli tõhusus, ning kuna need on taotletavate eesmärkidega proportsionaalsed.

SIAT on vastupidi seisukohal, et Belgia õigusnormid kujutavad endast teenuste osutamise vabaduse takistust ning et neid ei saa Belgia valitsuse esile toodud ülekaaluka üldise huviga põhjendada. Analüüs A. Sissejuhatavad märkused 1. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu välja pakutud võrdlus Ühe teema kohta pean ma kohe alguses oma seisukohta väljendama ning selleks teemaks on käesoleval Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu tertium comparationis, mille eelotsusetaotluse esitanud kohus on välja pakkunud CIR artikliga 54 kehtestatud korra hindamisel.

Trading Silver strateegia

Ainuüksi oma eelotsuse küsimusega, nagu nägime, toob eelotsusetaotluse esitanud kohus esile kõnealusest sättest tuleneva erineva kohtlemise ning seda eelkõige rõhutades vastandlikkust Belgia maksumaksja maksustamisviisis olenevalt sellest, kas tal tekkisid ettevõtlusega seotud kulud seoses tasumisega Belgias asuvale teenuseosutajale või mõnes teises liikmesriigis asuvale teenuseosutajale, olukorras, kus nii ühte kui teist — kuigi erinevatel põhjustel — koheldakse maksustamisel märgatavalt soodsamalt kui Belgia nn üldisest õigusest tuleneva maksustamiskorra kohaselt.

Esimesel juhul kehtib maksumaksja suhtes CIR artiklis 49 ning teisel juhul CIR artiklis 54 ette nähtud norm, kusjuures ainus erinevus on teenuseosutaja asukoht.

Kahest kõnealusest siseriiklikust õigusnormist tuleneva erineva kohtlemise sel viisil lahtiharutamine on minu hinnangul tarbetult kunstlik, kas või juba sellepärast, et sel juhul peaks siseriiklike õigusnormidega olema võimalik vähemalt aeg-ajalt maksustada märgatavalt soodsamalt ettevõtlusega seotud kulusid, mis on tehtud seoses Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu tehingutega, kuid seda ei ole kinnitatud. Minu arvates on siiski ilmne, et kõnealune erinev kohtlemine on see, mis tuleneb kontrastist CIR artiklis 54 kehtestatud erinormi — mis puudutab konkreetselt maksumaksjaid, kellel on kulud tekkinud seoses tasumisega nendes liikmesriikides asuvatele teenuseosutajatele, kus tulumaksuga maksustamine on märgatavalt soodsam Kaubandusvoimaluste statistika Belgias — ja CIR artiklis 49 kehtestatud üldnormi vahel, mis puudutab muid maksumaksjaid, sealhulgas — rõhutagem — neid, kellel on kulud tekkinud seoses tasumisega teenuseosutajatele, kes asuvad liikmesriikides, kus maksustamine ei ole märgatavalt soodsam kui Belgias.

See erinevus ei ole loomulikult taandatav ainult asukoha küsimusele. On siiski väga selge, et Kripvaluuta paeva kauplemise maht artiklit 54 kohaldatakse üksnes juhul, kui on toimunud teenuste piiriülene osutamine, isegi kui sellest asjaolust iseenesest ei piisa.

Sellest tulenevalt kavatsen ma küsimust analüüsida lähtuvalt erandi kehtestanud sätte, s. Argument, mis tuleb kohe tagasi lükata Tuleb teha veel viimane sissejuhatav märkus. Belgia valitsus rõhutab, et CIR artiklit 54 ei kohaldata enam liidu piires tehtud maksetele.

Tegevusjuhendi äriühingute maksustamise kohta 10 alusel tuleb liikmesriikide maksustamiskorrad, mis kalduvad kõrvale üldnormidest ja mille tulemusel maksustatakse tulu teatud elemente nullmääraga või peaaegu nullmääraga eelkõige Luksemburgis kehtiv Vastupidi väitis SIAT nii oma märkustes kui ka kohtuistungil peamiselt, et CIR artikliga 54 kehtestatud meede, mis pärineb aastast11 näeb ette maksudest kõrvalehoidumise üldise eelduse, mis ei ole Euroopa Liidus enam lubatav.

Ilma et oleks vaja teha otsust Belgia valitsuse väidete põhjendatuse kohta, piisab siinkohal rõhutamisest, et eespool viidatud tegevusjuhend äriühingute maksustamise kohta ei saa avaldada vähimatki mõju põhikohtuasja lahendusele, kuna nagu on 1. Siseriiklike õigusnormide sisu Belgia õigusnormide põhilised tunnused Enne kui asuda kindlaks tegema erinevusi kahe maksustamiskorra vahel, milleks on CIR artiklis 49 ja CIR artiklis 54 ette nähtud korrad, tuleb mainida kahte kaalutlust.

Esiteks tuleb lähtuda kogu asjaomase siseriikliku sätte aluseks olevast mõttest ehk — nagu eespool nägime — liidus samal ajal märgatavalt erinevate tulumaksuga maksustamise kordade kooseksisteerimisest, mis ei ole kaugeltki üksnes võimalik, vaid Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu tihti tegelikkus.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus ei ole omalt poolt esitanud selle kohta mingeid täiendavaid märkusi. Juba siinkohal saab esile tuua, et Belgia maksumaksjate õiguskindlus on kaubandusstrateegia valimise osas puudulik ning sellel on teenuste osutamise vabadusele olulised tagajärjed.

Mudeli valideerimine Kvantitatiivse analüütiku karjääri ülevaade Kvantitatiivne analüütik on professionaal, kes kasutab ettevõtte kasumlike ärivõimaluste väljaselgitamiseks mitmesuguseid kvantitatiivseid metoodikaid ning aitab ka äristrateegiates ja finantsotsuste langetamisel. Kvantitatiivne analüüs viitab tehnikatele ja protseduuridele, mida teadlased kasutavad arvandmete statistiliseks vormistamiseks, et teha järeldusi ja teha strateegiline otsus. Kvantitatiivsed analüütikud määravad paljud varahaldusettevõtted, riskifondid, erakapitaliettevõtted ja investeerimispangad, et toetada neid tehinguprotsessis, pakkudes projekti kvantitatiivset analüüsi, aidates neil tuvastada investeeringu potentsiaali ja hallata investeeringute riskiisu klient. Kvantitatiivse analüüsi teostamise lihtne protsess on esmalt teema tuvastamine, vajalike uuringute või hüpoteeside tegemine ja erinevatest allikatest kogutud alusandmete analüüs ning seejärel järelduste ja kustutatavate küsimuste tegemine.

Teiseks tuleb tähelepanu juhtida sellele, et Belgia õigusnormid käsitavad esmapilgul kahtlasena kõiki ettevõtlusega seotud kulusid, mis maksumaksjal on tekkinud tulenevalt tehingutest teenuseosutajatega, kes asuvad märgatavalt soodsama maksustamiskorraga liikmesriikides. CIR artikli 54 selline tunnus väärib lühidat kommentaari. Erinevalt muudest olukordadest, mida Euroopa Kohus on varem analüüsinud, ning nagu on eespool juba mainitud, 14 on Belgia õigusnormides tähelepanuta jäetud igasugune vastastikune sõltuvussuhe maksumaksja, kes taotleb ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamist, ja selle teenuseosutaja vahel, kes sai kõnealustele kuludele vastava tasu.

Ainuüksi asjaolust, et kõnealuse teenuseosutaja suhtes kehtib märgatavalt soodsam maksustamiskord kui Belgias, piisab Belgia seadusandjale selleks, et muuta kahtlaseks kõik ettevõtlusega seotud kulud, mille on teinud Belgia maksumaksja seoses sellise teenuseosutajaga, ning selle tagajärjel on viimase suhtes kehtestatud mahaarvamise õiguse puudumise põhimõte.

Sellest lähtudes võib kinnitada, et siseriiklik seadusandja kehtestas Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu kõrvalehoidumise üldise eelduse kõikide ettevõtlusega seotud kulude osas, mis tekivad Belgia maksumaksjal seoses tasumisega mitteresidendist teenuseosutajale ainuüksi seetõttu, et viimane asub liikmesriigis, kus tulu maksustatakse märgatavalt madalama määraga kui Belgias.

Erinevused ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise kordades: CIR artikli 54 ja CIR artikli 49 vaheline kontrast a Põhimõte Lidl Share Option Tehingud CIR artiklis 49 on üldnormina kehtestatud siseriiklike tehingute tulemusel tekkinud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise põhimõte, mille suhtes kehtivad tingimused, mida võib pidada tavapärasteks, siis CIR artikliga 54 on kehtestatud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise õiguse puudumise põhimõte juhuks, kui need kulud on tehtud seoses tasumisega teenuseosutajatele, kes asuvad liikmesriikides eespool kirjeldatud asjaoludel.

Sellest tuleneb esimene erinevus, mille võib kvalifitseerida põhimõtte ümberpööramiseks, mis asetab asjaomased maksumaksjad selgelt erinevasse olukorda olenevalt tellitud teenuste päritolust.

Kuid ainuüksi selle asjaolu tõttu esineb erinev kohtlemine: alati on tunduvalt keerulisem juba kas või menetluslikust aspektist saada haldusasutuselt erandit põhimõttest kui täita üldnormiga kehtestatud tingimused.

Sellest tulenevalt ei ole üllatav, et tingimused, mis kehtivad ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise suhtes, on sõltuvalt juhtumist põhjalikult erinevad. Nüüd pean ma püüdma hinnata nende kahe lisatingimuse võimalikku ulatust.

Siiski esineb mõningat teavet, mis võimaldab selle tingimuse sisu avada. Teiseks ei ole Belgia õigusnormides ega ka tulumaksuseadustiku kommentaaris määratletud seda, milles täpselt seisneb kohustus tõendada, et ettevõtlusega seotud kulud ei ületa tavapäraseid piire.

Kui Belgia valitsusele selle kohta kohtuistungil küsimusi esitati, oma varude valikud ta täpsustamisega, et läbiviidava kontrolli raames tuleb asjaomast tehingut võrrelda turul tegutsevate ettevõtjate tavapärase praktikaga.

Nii on CIR artiklis 54 pandud maksumaksjale kohustus tõendada, Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu teenuste osutamise eest makstud tasu, mille ta kavatseb maksust ettevõtlusega seotud kuluna maha arvata, ei ole võrreldes Raamatud Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu praktikaga tavapäratu.

Sellest vaatepunktist kuulub CIR artikli 53 punkti 10° norm kõige viimase võimalusena samasse loogikasse kui CIR artikli 54 oma. Lõpuks on kõnealused kaks sätet eristatavad ka lubatavate tõendite osas.

Seega ilmneb, et CIR artikkel 54 on heldem. Ometi tekitab selle erinevuse kontekst teatud umbusu mis tahes ennatliku järelduse suhtes.

Wiki aktsiaoptsioonid

Kokkuvõttes on CIR artiklis 54 ette nähtud selgelt erinev kohtlemine. Kui väljenduda lühidalt, siis suunates ümber põhimõtte, mis käsitleb õigust mahaarvamisele või selle puudumist, pöörab Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu teatud viisil ümber tõendamiskoormise, mis lisaks varieerub olenevalt juhtumist, raskendades lõpuks selle koormise kaalu.

Selles olukorras tuleb kontrollida, kas selline erinev kohtlemine kujutab endast EÜ artikli 49 tähenduses teenuste osutamise vabaduse piirangut.

Teenuste osutamise vabaduse piirangu või takistuse esinemine Arvestades eespool toodut, ei ole üldse keeruline tõendada, et kirjeldatud erinev kohtlemine kujutab endast teenuste osutamise vabaduse piirangut.

Üldiselt on EÜ artikliga 49 vastuolus igasuguste siseriiklike õigusnormide kohaldamine, mis ilma objektiivse põhjenduseta piiravad teenuseosutaja võimalust seda vabadust tegelikult kasutada.

BW aktsiate valikutehingud

Täpsemalt on Euroopa Kohus korduvalt otsustanud, et selle sättega on vastuolus iga sellise siseriikliku õigusakti kohaldamine, mille toimel muutub liikmesriikidevaheline teenuste osutamine keerulisemaks, võrreldes teenuste osutamisega ainult ühe liikmesriigi piires. Käesoleval juhul on kord, mille kohaselt on õigus maha arvata ettevõtlusega seotud kulud, mis vastavad maksustavas liikmesriigis asuvate isikute poolt osutatud teenuste eest makstavale tasule, soodsam kui see, mida kohaldatakse ettevõtlusega seotud Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu, mis vastavad teises liikmesriigis asuvate isikute poolt osutatud teenuste eest makstavale tasule, tingimusel et viimati nimetatud riigis kehtivat maksustamiskorda peetakse Belgia omast märgatavalt soodsamaks.

Belgia maksumaksjad, kes kasutavad teenuseid, IQ Option tehing osutavad isikud, kes asuvad Belgiast märgatavalt soodsama maksustamiskorraga riigis, kasutades sel viisil oma passiivset teenuste osutamise vabadust, on seega vähem soodsas olukorras kui maksumaksjad, kes ei ole seda vabadust kasutanud ning kes on piiranud oma tegevust maksustava liikmesriigi territooriumiga.

Kõnealused Belgia õigusnormid seega heidutavad neid. Need õigusnormid takistavad ka selliste teenuste pakkumist, mis pärinevad isikutelt, kes asuvad liikmesriikides, kus maksustamiskord on Belgia omast soodsam, maksumaksjatele, kes asuvad või elavad viimati nimetatud liikmesriigis.

Viimaks ei sea ilmselgelt asjaolu, et erinev kohtlemine puudutab pigem menetluslikke aspekte nagu rangem tõendamiskoormismitte sisulisi aspekte nagu erinevus maksubaasis või —määrasüleüldse kahtluse alla seda hinnangut.

Euroopa Kohtul on pealegi olnud juba võimalik tõdeda, et menetluslikud erinevused võivad endast kujutada vabaduse piiranguid või takistusi. Sellegipoolest tuleb täpsustada, et vastu vaieldi sellele, 25 et kõnealune erinev kohtlemine ei ole diskrimineeriv, kuna residendist teenuseosutajad ja mitteresidendist teenuseosutajad ei ole objektiivselt samas olukorras, arvestades maksumaksjal lasuvaid maksukontrolliga seotud kohustusi.

  1. Выходит, мы идем по волшебной дорожке, - ухмыльнулся Ричард.
  2. Kvantitatiivne analüütiku karjäär - Kvantitatiivse analüütiku top 4 karjääri loetelu
  3. Полюбопытствовав, оторвала тело от земли и провела пальцами по опухоли; похоже было, что под кожей имплантирован какой-то твердый объект.
  4. Oiglase turu vaartus aktsiaoptsioonid
  5. Он не пожелал посещать занятия, которые Патрик, Элли, Эпонина и я устроили для детей, и ничего не делал по дому.
  6. Я положил на пол два поло-тенца, чтобы тебе было помягче и не так - Спасибо тебе, сын, - сказала Николь.
  7. Николь, пожалуйста, расслабься.

Liikmesriigis asuvad teenuseosutajad on nimelt allutatud selle liikmesriigi maksuhalduri kontrollile. Viimane võib seega otse kontrollida, kas maksumaksja poolt ettevõtlusega seotud kuludena mahaarvatavad kulud pärinevad tegelikest tehingutest. Seevastu kui mahaarvamise aluseks olevad tehingud on sooritanud teises liikmesriigis asuv teenuseosutaja, nõuab nende tehingute tegelikkuse kontroll selle liikmesriigi maksuhalduri abi.

Neil asjaoludel on tavapärane, et nimelt maksumaksja ülesanne on tõendada, et tema mahaarvatud kulud on tegelikud.

Siiski selleks, et lükata tagasi vastuväited, mida võib nimetada põhimõttelisteks, piisab, kui märkida, et kontrolli järgmises staadiumis, nimelt põhjenduste raames, mis võivad muuta õiguspäraseks teenuste osutamise vabaduse piirangud, iseäranis põhjenduse raames, mis puudutab vajadust säilitada maksukontrolli tõhusus, peavad need leidma vastuse.

Belgia õigusnormid kujutavad seega endast teenuste osutamise vabaduse piirangut EÜ artikli 49 tähenduses. Piirava laadiga siseriiklik norm võib siiski olla lubatud tingimusel, et see järgib aluslepinguga kooskõlas olevat õiguspärast eesmärki, et Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu on põhjendatud ülekaaluka üldise huviga, et see on taotletava eesmärgi saavutamiseks sobiv ning et see ei lähe kaugemale sellest, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Solium Tootajate jagamise valik Tehingud

Ülekaalukas huvi, mis võib põhjendada teenuste osutamise vabaduse piirangut Asjaomase piirangu põhjenduste kohta avaldavad Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu, Prantsuse, Portugali ja Ühendkuningriigi valitsus ning komisjon, et see on põhjendatud vajadusega võidelda maksustamise vältimise vastu ning vajadusega säilitada maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel, käsitletuna koos. Arvestades selliseid paljusid võimalikke põhjendusi, mida kõiki on Euroopa Kohus tõepoolest lubanud, tuleb võimalikult täpselt kindlaks teha eesmärk, millest Belgia seadusandja kõnealuse sätte koostamisel lähtus.

Euroopa Kohus on möönnud, et vajadus säilitada maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel, maksualase pädevuse 29 või maksude määramise pädevuse jaotus Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu liikmesriikide vahel võib olla ülekaalukas üldine huvi, mis Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu vabaduste piiramist põhjendada.

Seetõttu väitis Belgia valitsus just täpselt selle kohta, viidates Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas Oy AA, 35 et CIR artikkel 54 on põhjendatud vajadusega säilitada maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel ja vajadusega võidelda maksustamise vältimise vastu, käsitletuna koos. CIR artikli 54 eesmärk ei ole vähemalt grammatilise tõlgenduse kohaselt võimaldada Belgial säilitada maksutulu, millest tal on oht ilma jääda.

Ei tohi unustada, et selles sättes on silmas peetud isikuid, kes on ja saavad olla üksnes maksumaksjad Belgias, ning selle eesmärk on ainult tagada, et nende tulult makstavast maksust tehtavad mahaarvamised on Parimate valikute treener. Seega ei jaotata selle sättega asjaomaste liikmesriikide maksualast pädevust FSS-i kauplemise susteem tasudele vastava maksutulu osas.

Belgia riik eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation Belgia Teenuste osutamise vabadus — EÜ artikkel 49 — Otsene maksustamine — Tulumaks — Ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise kord — Sellise tasu mahaarvamise õiguse puudumine, mis on makstud teenuste eest, mille on osutanud isikud, kes asuvad liikmesriikides, kus kehtib märgatavalt soodsam maksustamiskord kui maksustavas liikmesriigis — Mahaarvamine, mille eeldus on teenuste tegelikkuse ja aususe ning nendega seotud tasu tavapärasuse tõendamine — Teenuste osutamise vabaduse piirang — Põhjendused — Maksupettuste ja maksustamise vältimise vastane võitlus — Maksukontrolli tõhusus — Proportsionaalsus 1. Euroopa Kohtul on viimastel aastatel olnud Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu võimalus kontrollida, kas EÜ asutamislepingu sätetega, mis reguleerivad asutamisvabadust 2 või kapitali vaba liikumist, 3 harvem nendega, mis käsitlevad teenuste osutamise vabadust, 4 nagu see on kõne all põhikohtuasjas, 5 on kooskõlas siseriiklikud maksuõigusnormid, millega on kehtestatud füüsiliste või juriidiliste isikute tulumaksu mahaarvamise erinevad korrad, millel on piiriülesed tagajärjed. Täpsemalt puudutasid põhikohtuasjaga kõige sarnasemad juhtumid kas äriühinguid, kes olid omavahel vastastikuses sõltuvussuhtes, 6 või mitteresidendist maksumaksjate maksustamist võrreldes residentide maksustamisega.

Selline võimalik kaudne tagajärg ei võimalda siiski asuda seisukohale, et Belgia õigusnormid on põhjendatud vajadusega tagada maksustamispädevuse tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel. Järelikult ei saa asuda seisukohale, et passiivse 38 teenuste osutamise vabaduse pelk kasutamine Belgia maksumaksjate poolt võib kujutada endast tegevust, mis seab ohtu Belgia õiguse teostada oma maksualast pädevust, kuna vastasel juhul võetaks kõnealuselt vabaduselt selle sisu.

Başladık Brawl Stars,sa(Bütün Karakterleri Maxlayan Süper Brawl Star Oyuncusu Feat Usta Dansçı Steve

Seega jääb veel analüüsida, kas Belgia õigusnormid võivad olla põhjendatud vajadusega säilitada maksukontrolli tõhusus ning võidelda maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise või kuritarvituste vastu. Euroopa Kohus on tõepoolest möönnud, et vajadus säilitada maksukontrolli tõhusus võib iseenesest olla ülekaalukas üldine huvi, 40 mis võib põhjendada vabaduste piiramist. On selge, et CIR artikliga 54 on tugevdatud maksuhalduri kontrolli ettevõtlusega seotud kulude üle, mida võib tulumaksust maha arvata.

Siiski on CIR artikli 54 esmane eesmärk võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise või kuritarvituste vastu ning täpsemalt võimaldada Belgia riigil ennast kaitsta ettevõtlusega Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu kulude eest, mis on näilikud, ebaausad ega ole tavapärased.

Siseriiklik seadusandja korraldab seda võitlust ilmselgelt mahaarvamiste kontrolli tugevdamise abil ning isegi mahaarvamiste välistamise abil, välja arvatud erandi esinemisel. Kuid Belgia õigusnormide õiguspärasuse analüüsimisel tuleb neid käsitada peamiselt meetmena, millega võideldakse Belgia maksumaksjate maksudest kõrvalehoidumise vastu.

Käesoleval juhul võib möönda, et Belgia õigusnorme saab põhjendada vajadusega võidelda maksustamise vältimise teatud vormide vastu ning täpsemalt vajadusega tuvastada tegevus, mis esineb näilike teenuste eest tasu maksmise või tegelike teenuste eest tavapäratu tasu maksmise kujul, kusjuures see tasu, mille võib ettevõtlusega seotud kuluna tulumaksu summast Belgias maha arvata, võib oma kuritarvitusliku laadi tõttu kaudselt kahjustada kõnealuse liikmesriigi poolt oma Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate loetelu pädevuse teostamist seoses tema territooriumil toimuva tegevusega.

Võitlus maksustamise vältimise, maksudest kõrvalehoidumise või kuritarvituste vastu on niisiis CIR artikliga 54 kehtestatud erikorra raskuskese ning seega tuleb just selle põhjenduse seisukohalt analüüsida Belgia õigusnormide proportsionaalsust või ka nende konkreetse ja tegeliku kohaldamise tingimusi.

Euroopa Kohus on korduvalt leidnud, et teenuste osutamise vabaduse piirangut võib põhjendada vajadusega võidelda maksustamise vältimise ohu vastu 42 ning laiemalt hoida ära kuritarvitused, 43 kuid seda siiski tingimusel, et see vastab erijuhtumi kriteeriumile.